ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP:
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)
Sáng ngày 6/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị chị cho 70 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 
 
Dịp này, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…
 
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng kéo dài đến hết ngày 12/3/2018.
 
N.NGÀ
,
.