Tăng cường quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Cập nhật lúc 09:39, Thứ Năm, 29/03/2018 (GMT+7)
Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần trách nhiệm, cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo những chuyển biến đáng kể về nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên; dân chủ trong Đảng và đồng thuận trong xã hội được phát huy...
 
Năm 2017, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trên cơ sở những hạn chế, khuyết điểm năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh và giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản; kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư; công tác xét xử các vụ án.
 
Qua kết quả kiểm điểm năm 2017, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đều khẳng định tập thể cấp ủy, ban thường vụ có nhiều chuyển biến trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2016 và những phát sinh năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc; rà soát các dự án đầu tư, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện. Đồng thời xử lý, thu hồi các dự án không triển khai, dự án vi phạm Luật Bảo vệ, phát triển rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản... Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã cơ bản khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Qua theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị có những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Tuy mới là kết quả bước đầu nhưng đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng nên đã tạo được sự chuyển biến tương đối về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, đảng viên nhận biết rõ hơn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để đề phòng, chống và từng bước đẩy lùi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã quan tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục tính hình thức; xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở...  
 
Tuy đạt một số kết quả quan trọng song thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cần tập trung khắc phục sớm một số hạn chế, khuyết điểm sau: Công tác quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện ở một số cơ sở chưa sâu, chưa kỹ; một số nhiệm vụ nêu trong Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện chưa kịp thời, chưa đồng bộ, đồng đều. Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa chưa triệt để. Biểu hiện: tinh thần, thái độ trong học tập nghị quyết của Đảng chưa nghiêm; tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ còn nhũng nhiễu; tính tiên phong, gương mẫu chưa cao; chất lượng, hiệu quả làm việc còn thấp. Một số cán bộ, đảng viên rơi vào chủ nghĩa thực dụng, cơ hội, vụ lợi, kỷ luật không nghiêm. Một số ít cán bộ, công chức, đảng viên không dám đấu tranh với các tư tưởng lệch lạc, sai trái...
 
LAN HỒ
,
.