Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp
Cập nhật lúc 09:56, Thứ Hai, 26/03/2018 (GMT+7)
Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hướng đến phục vụ người dân tốt nhất chính là mục tiêu của cải cách hành chính trong những năm qua. Ðây cũng là nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ Lâm Ðồng đã và đang từng ngày nỗ lực. Trong đó, tổ chức công đoàn đóng vai trò hết sức quan trọng trong vận động đoàn viên thực thi công vụ.
 
Trước hết, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác công đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhận thức đúng và đầy đủ về công tác cải cách hành chính (CCHC). Bởi hiện nay, một số ít người vẫn cho rằng CCHC là cải cách thủ tục hành chính. CCHC trong giai đoạn hiện nay gồm 6 nội dung chính là: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Có thể nói, cả 6 nội dung trên đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chỉ số CCHC, chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối các cơ quan hành chính nhà nước. 
 
Công đoàn Sở Nội vụ thường xuyên tuyên truyền về những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đội ngũ đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức vào sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chấp hành công đoàn còn gắn với sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mẩu chuyện kể về Bác. Thông qua hội nghị CBCC, Chủ tịch Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC. Qua đó, mỗi đoàn viên nhận thức sâu sắc và xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc thực thi công vụ. 
 
Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Hồng Quyết - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ luôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về CCHC. Trong đó, xác định nội dung công việc cần thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ đến các đoàn viên công đoàn. Chỉ đạo các tổ công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tuyên truyền, phổ biến, đối thoại, công khai, minh bạch kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt động CCHC Nhà nước. Qua đó, phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến tích cực về tác phong, thái độ phục vụ người dân. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng để mỗi CCVC, người lao động vừa có chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng trong thực thi công vụ, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng, vừa chuyên.
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác CCHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhất định, BCH Công đoàn Sở Nội vụ cũng đã đề xuất giải pháp tích cực, đó là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc. Đặc biệt là đối với các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có biểu hiện thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ cũng đã đề xuất cấp ủy, Ban Giám đốc đưa nội dung thực hiện CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của Đảng, chính quyền và công đoàn. Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tạo thu nhập chính đáng để họ yên tâm công tác, gắn bó và thi đua lao động sáng tạo trên mọi cương vị công tác, thúc đẩy nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hướng tới thực hiện các nhiệm vụ CCHC ngày càng hiệu quả, hiệu lực, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
 
Để xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ cũng đề xuất, kiến nghị với Công đoàn cấp trên cần thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp, quy tắc ứng xử văn minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, nâng cao kiến thức, bổ sung các yếu tố cần thiết, nhất là phạm trù đạo đức và văn hóa trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính nhà nước.
 
NGUYỆT THU
,
.