Gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)
Nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương của Ðảng, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Các hoạt động của MTTQ đã khẳng định được vai trò cầu nối giữa nhân dân với Ðảng, đưa các chủ trương của Ðảng đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tạo sự đồng thuận lòng dân, ý Ðảng, củng cố niềm tin, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm, chúc mừng và tặng hoa UBMTTQ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận. Ảnh: N.Thu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm, chúc mừng và tặng hoa UBMTTQ nhân Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc và kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận. Ảnh: N.Thu

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), MTTQ các cấp đã bám sát Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ, gắn với thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống Mặt trận, xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 
Cùng với đó, MTTQ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ trong tỉnh học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chủ động xây dựng dự thảo Chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết TW 4 và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành lấy ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên và MTTQ các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, ban hành Chương trình hành động số 38/CTrHĐ-UBMTTQ, ngày 8/3/2017 của MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Tổ chức trực tuyến cho trên 1.850 người tham dự, gồm các đối tượng nhà tu hành các tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong dân tộc thiểu số, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư... 
 
Thông qua các đợt học tập, quán triệt và phổ biến trong các đối tượng của MTTQ đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh nắm được những nội dung cơ bản, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Đồng thời hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. Kịp thời nắm tình hình, thông tin, kiến nghị đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận nhân dân… 
 
Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động và nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Đối với cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng đoàn - Ban Thường trực và chi bộ cơ quan, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan tích cực tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 gắn với các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới của Đảng. 
 
Theo đó, 100% đảng viên, công chức viết Bản cam kết và đăng ký với chi bộ và lãnh đạo cơ quan về nội dung cam kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Bản cam kết, đăng ký của các cá nhân cơ bản đã xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc học tập, rèn luyện và đăng ký những việc làm cụ thể, sát hợp với vị trí công tác, khả năng, nhiệm vụ của bản thân gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Kết quả hầu hết các đảng viên, công chức trong cơ quan MTTQ tỉnh có ý thức chấp hành tốt việc cam kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh; không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. 
 
Cũng trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tham góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, tham gia góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, chính quyền các cấp, đặc biệt là mối quan hệ giữa đảng viên, công chức với nhân dân. 
 
Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có lúc còn thiếu tính thường xuyên, liên tục. Các hoạt động tuyên truyền, thực hiện của MTTQ Việt Nam các cấp còn thiếu chiều sâu. Nhiều nơi thực hiện chưa hiệu quả hoặc còn lúng túng trong việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương nơi cư trú. 
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết thêm: Trong thời gian tới, UBMTTQ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tích cực động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và nhân dân nâng cao nhận thức, đồng thuận, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vận động nhân dân phát huy dân chủ tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương tại địa bàn nơi cư trú. Nâng cao hiệu quả các hoạt động nắm tình hình, tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan và thông báo cho nhân dân biết.
 
NGUYỆT THU
,
.