Huyện ủy Ðơn Dương tổ chức 37 lớp quán triệt học tập NQ TW6
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ VI, khóa XII, từ đầu tháng 3 đến nay, Huyện ủy Đơn Dương đã tổ chức 37 lớp quán triệt học tập NQ TW6 gồm các Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết 20, 21 về sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới kiện toàn bộ máy nhà nước, tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý, sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp, tăng cường công tác quản lý bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
 
Tham gia các lớp học NQ TW6 có 4.546 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cán bộ công chức xã, thị trấn, chiếm 93,5% số đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
 
Sau khi quán triệt học tập NQ TW6 khóa XII, hiện nay, Huyện ủy và UBND huyện Đơn Dương đã và đang tiến hành triển khai kế hoạch tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong huyện đảm bảo đúng tinh thần của Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ VI.
 
NGỌC THANH
,
.