KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC
Lâm Ðồng tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua trọng tâm
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Tư, 30/05/2018 (GMT+7)
Ngày 30/1/2018, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Công văn số 2292-CV/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)’’. Trong giai đoạn hiện nay, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cùng cả nước, Doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai ở lại phía sau” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: Văn Báu
UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: Văn Báu

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, BCHTW Đảng ra Chỉ thị phát động thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: “... mục tiêu thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945), ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.
 
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi của Người luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi cùng với nhiều bài nói, bài viết của Bác là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua. Là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị Lời kêu gọi và sức mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm về thi đua yêu nước được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về thi đua xã hội chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc, cùng đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
Về quan điểm thi đua, Hồ Chủ tịch đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều phải làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Mục đích thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Nội dung thi đua phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Cách tổ chức, theo Người “phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”; các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng...
 
Theo nội dung Công văn số 2292-CV/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng: các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân. Từ đó, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
 
LAN HỒ
,
.