Lâm Hà: Khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch, nhằm từng bước khắc phục triệt để bệnh thành tích trong công tác đánh giá, xếp loại.
 
Đảng bộ huyện Lâm Hà hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 21 đảng bộ cơ sở (347 chi bộ trực thuộc) và 28 chi bộ cơ sở, tổng số đảng viên toàn huyện có 3.829 đồng chí. Xác định việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng văn bản, hướng dẫn cụ thể các chi bộ, đảng bộ cơ sở các bước quy trình, tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.
 
Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn huyện Lâm Hà được các cấp ủy thực hiện một cách nghiêm túc, phản ánh thực chất ưu điểm, khuyết điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân. Theo đó, qua đánh giá, xếp loại, trong năm 2017, toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà có 6/49 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 24/49 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, 18/49 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Về cá nhân, toàn Đảng bộ có trên 73% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 9% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 
Đồng chí Giáp Thị Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Hà cho biết: “Trong công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ chuẩn bị việc tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức tập hợp, thẩm tra việc đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở; thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn, chủ động kiểm tra việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc Huyện ủy. Đối với các chi bộ, đảng bộ có quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả chưa sát với thực tiễn nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra Huyện ủy yêu cầu đánh giá, kiểm điểm lại”. 
 
Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Hà, nội dung công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ như: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chất lượng sinh hoạt Đảng; công tác phát triển đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình… Việc đánh giá, xếp loại đảng viên ưu tiên vào các tiêu chí đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, chính trị, chấp hành việc phân công của tổ chức chính trị; quy chế, quy trình chuyên môn. 
 
Việc đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã đi vào thực chất hơn, đảm bảo các yếu tố công khai, minh bạch; đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục có hiệu quả bệnh thành tích trong công tác đánh giá, phân loại trong toàn Ðảng bộ.
 
Qua công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở Đảng bộ huyện Lâm Hà đã xuất hiện các tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” như: Đảng bộ xã Đan Phượng, Đảng bộ Quân sự huyện, Chi bộ Đài Truyền Thanh - Truyền hình Lâm Hà, Chi bộ Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Lâm Hà, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lộc Phát, Chi bộ Chi cục Thuế… hay các đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc như các đồng chí: Nguyễn Văn Tình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng Ngọc Thuấn - giáo viên Trưởng Tiểu học Đông Thanh (Đảng bộ xã Đông Thanh); Nguyễn Văn Mỹ - Bí thư Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lộc Phát... Các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiêu biểu này luôn là tấm gương sáng để các tổ chức cơ sở đảng và tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nêu gương học tập, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bền vững.
 
ÐỨC TÚ
,
.