Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc 18:20, Thứ Sáu, 18/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng nay 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Lâm Đồng Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
Việc thực hiện Chỉ thị được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
 
Hai năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, từ trong Đảng đến ngoài xã hội, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia; gắn thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả đáng kể:
 
Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; đã tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ, toàn dân, việc học tập và làm theo Bác trở thành một việc làm thường xuyên, được sự đồng tình, hưởng ứng sâu rộng trong toàn đảng và toàn dân.
 
Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nhiều nội dung, cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua thực hiện, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, của người dân và doanh nghiệp đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạ giải quyết kịp thời góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền; đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình mới, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị, bên cạnh nhữn kết quả đạt được chúng ta cũng rút ra được những khuyết điểm, hạn chế cần phải được nghiêm túc nhìn nhận và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới đó là: Một số cấp ủy còn lung túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. ở một số nơi việc đăng ký và thực hiện còn mang tính hình thức, chưa tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa tốt; vẫn còn những biểu hiện quan liêu, xa dân, lãng phí trong công tác và sinh hoạt, thậm chí có trường hợp vi phạm những quy định của Đảng pháp luật của Nhà nước đến mức bị xử lý kỷ luật. Việc tuwj phê bình và phê bình trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên còn hạn chế; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa cao, chưa tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu mà Chỉ thị 05 đề ra, thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và toàn xã hội. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc đăng ký học tập và làm theo Bác; xây dựng cán bộ, công chức, viên chức có lề lối, tác phong trong công việc gần dân, trọng dân, hiểu dân, tận tụy phục vụ nhân dân; đạo đức, lối sống trong sáng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ. Xem đây là nội dung quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
 
Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, xác định rõ hơn những nội dung đột phá để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao. Chú ý đưa vào chương trình, kế hoạch để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài để tập trung giải quyết dứt điểm. Chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng các cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân…
 
Ba là gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ( theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) và việc tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo tinh gọn, giảm bớt đầu mối, biên chế, khâu trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và nhận xét đánh giá 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa của đảng viên vào nôi dung sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các chi bộ.
 
Bốn là, chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết 33 – NQ/TW và Chương trình hành động số 89 – CTr/TW của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đối tượng cụ thể. Quan tâm xây dựng, nhân rộng những cách làm phù hợp, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, phủ nhận thành quả cũng như những việc làm thiết thực trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Năm là, tăng cường phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong việc vận động cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sâu rộng trong toàn đảng bộ. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiết kiệm chi tiêu công và sử dụng tài sản công; cải tiến chế độ hội họp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp. Tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp. Xây dựng chuẩn mực đạo đức ở từng ngành, cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phải xuất phát từ nền tảng tình thương yêu con người, giải quyết công việc phải có lý, có tình.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tự giác, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nọi bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí…
 
Tôi đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo.
,
.