Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Năm, 28/06/2018 (GMT+7)
Thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/2/2018 “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh”. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Qua 6 tháng đầu năm nay thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình: Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp; cho thấy đạt một số kết quả tích cực. Đó là: Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - giám sát” được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, huy động được nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng, phục vụ dân sinh, nâng cao dân trí; dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp; bầu không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng được cởi mở... Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hạn chế, yếu kém như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hình thức, chất lượng chưa cao. Việc niêm yết, công khai các nội dung để dân biết theo quy định của Pháp lệnh 34 chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu cụ thể nên chưa tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận thông tin; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt ở khu dân cư thấp. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tình trạng doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nhưng chưa có biện pháp đủ mạnh để xử lý. Việc chỉ đạo nắm bắt tình hình nhân dân và xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời... Một trong những nguyên nhân dẫn tới là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong lãnh dạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; thiếu kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định của từng cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phát hiện các mô hình, điển hình thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong giao tiếp, ứng xử với dân, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên trong năm.
 
LAN HỒ
,
.