Ðột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt các văn bản triển khai thực hiện. Gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước... Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều kết quả bước đầu ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. 
 
Một trong những nét nổi bật qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là toàn Đảng bộ tỉnh đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể các địa phương, đơn vị xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định một số nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn 2016-2021 như: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ và công chức, viên chức: Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích nhân dân; đạo đức, lối sống trong sáng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ. Xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai nội dung đột phá: Chú trọng cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống nhũng nhiễu, tham nhũng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, hạn chế tối đa các vụ vi phạm lâm luật, phá rừng... Thực hiện phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả; 4 hóa hệ thống”. Theo đó, các cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ...
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thời gian tới các cấp ủy đảng và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục chú trọng xây dựng nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 89-Ctr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
LAN HỒ
,
.