Tăng tốc mạnh mẽ để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Hai, 03/09/2018 (GMT+7)
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X cho thấy: Lâm Đồng đã đạt những thành quả khá tốt và tương đối toàn diện, năm sau cao hơn năm trước. Biểu hiện: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 2016-2018 ước đạt 8,3%, đạt mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng đáng kể (chiếm 1,4% quy mô kinh tế cả nước). GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Các ngành, các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, du lịch khẳng định ưu thế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, luôn đứng trong tốp đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. An sinh xã hội đảm bảo, công tác giảm nghèo và chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố và ngày càng tăng. 
 
Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng dẫn đầu cả nước. Ảnh: V.Báu
Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng dẫn đầu cả nước. Ảnh: V.Báu

Những nét nổi bật
 
Trong phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ đó, năng suất lao động xã hội của nông nghiệp và giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha trồng trọt tăng (gấp 1,8 lần so với bình quân chung của cả nước). Chương trình hợp tác với tổ chức JICA - Nhật Bản để xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng tiệm cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp, xây dựng Đề án thương hiệu nông sản Lâm Đồng với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đạt những kết quả bước đầu. Tốc độ sản xuất nâng lên đáng kể; liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân với nông dân, HTX, THT ngày càng mở rộng. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng và ý thức tự giác của người dân nâng lên, người dân thực sự đóng vai trò chủ thể. Hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân nâng lên đáng kể... 
 
Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ phát triển khá, kim ngạch xuất khẩu và đầu tư bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng trưởng và đạt, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết, cơ bản đáp ứng nhu cầu của xã hội. Dịch vụ du lịch phát triển khá tốt, một số sản phẩm dịch vụ mới thu hút thị hiếu của du khách. Việc mở các đường bay quốc tế góp phần quan trọng kết nối và quảng bá thương hiệu du lịch Đà Lạt với quốc tế.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ tỉnh đến cơ sở phần lớn đoàn kết, thống nhất. Từ đó, tạo đồng thuận trong xã hội và sự quan tâm, góp ý của người dân đối với Đảng, chính quyền. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc từ quán triệt, học tập đến cụ thể hóa, tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đại đa số cán bộ, đảng viên. Các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có chiều hướng giảm. Kỷ luật, kỷ cương Đảng duy trì nề nếp hơn. Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị cho chi bộ, đảng viên được chú trọng. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt những kết quả bước đầu. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng được các cấp ủy tiến hành thường xuyên và quyết liệt hơn, xử lý kỷ luật có tác dụng răn đe, ngăn chặn và kịp thời khắc phục sai phạm...
 
Một số hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp
 
Tuy đạt những kết quả quan trọng nhưng qua nửa nhiệm kỳ cho thấy vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: Việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế trên một số lĩnh vực chưa rõ nét. Trình độ phát triển kinh tế chưa đồng dều giữa các lĩnh vực. Thu hút đầu tư chậm, vốn đầu tư thấp, nhiều dự án đầu tư triển khai chậm. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp chậm, tỷ trọng số hộ nông dân liên kết, tham gia kinh tế tập thể, ký hợp đồng tiêu thụ nông sản thấp. Chưa đảm bảo tiến độ xây dựng chợ đầu mối và trung tâm bảo quản nông sản. Công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch phát triển đô thị còn bất cập. Việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm gặp nhiều khó khăn. Tình hình vi phạm Luật Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, san ủi đất trái phép diễn biến phức tạp... Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng chuyển biến chưa đồng bộ, có nơi chưa quyết liệt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt chi bộ một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức thực thi công vụ còn gây bức xúc trong nhân dân. Cải cách hành chính chuyển biến chậm...
 
Cùng với tích cực khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém trên, thời gian cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Lâm Đồng sẽ tập trung bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế; duy trì tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn bình quân 3 năm 2016-2018. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, thực chất hơn trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
 
LAN HỒ
,
.