Lạc Dương: Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng
Cập nhật lúc 08:18, Thứ Ba, 30/10/2018 (GMT+7)
Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng luôn được Ðảng bộ huyện Lạc Dương thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ.
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy
 
Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng (10 đảng ủy cơ sở, 19 chi bộ cơ sở) với hơn 1.290 đảng viên. Nhiều năm qua, để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, một trong những giải pháp hữu hiệu được Đảng bộ chú trọng thực hiện là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
 
Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạc Dương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; định hướng các nội dung, đối tượng để lãnh đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát. Định hướng các nội dung, đối tượng để kiểm tra, giám sát kịp thời, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các văn bản của các cấp ủy đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Trong 10 tháng năm 2018, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, BTV Huyện ủy Lạc Dương đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; chỉ đạo các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tăng cường và thường xuyên bám sát các địa phương, đơn vị, lĩnh vực được phân công. Tham mưu giúp đỡ BTV Huyện ủy công tác chỉ đạo và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.
 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, thời gian qua, BTV Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng ủy xã Đạ Sar và Đạ Nhim. Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động số 67-CTr/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đối với Đảng ủy xã Đưng K’Nớ, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền. Giám sát việc thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với 2 tổ chức Đảng, 2 đảng viên. 
 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trong việc quản lý đất đai, quản lý san ủi, cải tạo đất, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được BTV Huyện ủy Lạc Dương tiến hành một cách nghiêm túc, sâu rộng. 
 
Đặc biệt, việc kiểm tra đối với đảng viên trong công tác quản lý đất đai, quản lý san ủi, cải tạo đất đối với một số cán bộ, đảng viên ở Phòng Tài nguyên - Môi trường và thị trấn Lạc Dương đã giúp nâng cao nhận thức và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức cơ sở đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.
 
Chất lượng, hiệu quả, hiệu lực 
 
Trong 10 tháng năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Dương đã tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra 3 tổ chức đảng việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát thường xuyên đối với tất cả tổ chức đảng và đảng viên và giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã tiến hành thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách. 
 
Ngoài ra, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy Lạc Dương đã nhận được 3 đơn tố cáo đảng viên. Qua phân loại đơn, UBKT Huyện ủy đã chuyển 1 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định, 2 đơn UBKT Huyện ủy giải quyết. Sau khi có kết luận kiểm tra, UBKT Huyện ủy Lạc Dương đã yêu cầu các chi bộ tổ chức kiểm điểm đối với đảng viên bị tố cáo và những cá nhân có liên quan về những nội dung sai phạm đã được phản ánh trong đơn tố cáo và trả lời đơn tố cáo cho người tố cáo đúng thời gian và theo quy định.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Nhiên - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Dương cho biết: Việc xác định rõ nhiệm vụ của từng năm và vấn đề cụ thể để lên kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên cũng như đột xuất sẽ đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao hơn. Qua đó, sẽ phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục ngay, không để hậu quả xảy ra, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng chính là tăng cường kiểm tra đảng viên về việc thực hiện nội dung cam kết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định; xem xét xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
ÐỨC TÚ
,
.