ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG:
Phát huy vai trò của kiểm tra, giám sát trong tình hình mới
Cập nhật lúc 08:10, Thứ Hai, 12/11/2018 (GMT+7)
Công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng được xem là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp Lâm Ðồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp cho cấp ủy và UBKT các cấp trong Ðảng bộ có nhận thức đúng hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, để góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: D.Nguyễn
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: D.Nguyễn

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 1.860 đảng viên đang sinh hoạt. Để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và sửa đổi, bổ sung các loại quy chế, chương trình của Đảng ủy, của UBKT Đảng ủy khối. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các tổ chức cơ sở đảng xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới nay, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiến hành kiểm tra được 337 tập thể, 1.554 đảng viên; giám sát được 306 tập thể, 2.101 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy, các tổ chức cơ sở đảng cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, chưa phát hiện có vấn đề nổi cộm, vi phạm cần xem xét xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế Đảng ủy Khối đã kịp thời chỉ đạo khắc phục.
 
Trong nửa đầu nhiềm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối thi hành kỷ luật 15 đảng viên. Trong đó có 9 đảng viên bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, 3 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo và 3 đảng viên bị khai trừ Đảng. Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Đảng ủy Khối cho ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác (xin ra khỏi Đảng, xóa tên đảng viên) 7 trường hợp... Về công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ kiểm tra được 3 tổ chức và 16 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 
 
Ngoài ra, thời gian qua, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cũng đã kiểm tra được 237 cuộc kiểm tra tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra được 18 tổ chức, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra được 219 tổ chức đảng. Về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã giám sát được 258 tổ chức đảng và 971 đảng viên. 
 
Theo đánh giá của đồng chí Tăng Đình Phan - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ, hàng năm đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, thiếu sót cũng như xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên (nếu có). UBKT các cấp đã thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chú trọng sự phối hợp với các cơ quan liên quan; đã có sự đổi mới về phương pháp công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kết hợp nhiều chủ thể, nhiều nội dung kiểm tra, giám sát trên một đối tượng; do đó nhìn chung chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, khẳng định được vị trí, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Khối.
 
Đồng chí Bùi Đình Toan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết: Với quan điểm nhất quán ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, nhất là đối với công tác kiểm tra, giám sát; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động, tổ chức học tập, quán triệt về nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiếp tục làm chuyển biến rõ nét nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát.
 
DUY NGUYỄN
,
.