Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Năm, 27/12/2018 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU để triển khai thực hiện. Theo đó, Kế hoạch phân rõ các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đã rõ để thực hiện ngay và nhiệm vụ theo lộ trình đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định việc thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và thống nhất chọn một số địa phương, đơn vị để chỉ đạo điểm. Đối với các ban Đảng của Tỉnh ủy, chọn Văn phòng Tỉnh ủy; đối với các sở, ngành chọn Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đối với cấp huyện chọn Lâm Hà, Đạ Huoai và Đạ Tẻh.
 
Lâm Đồng hiện có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 704 tổ chức cơ sở đảng (287 đảng bộ cơ sở, 417 chi bộ cơ sở), 3.375 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, 6 đảng bộ bộ phận và có 44.211 đảng viên. Toàn tỉnh có 33 cơ quan; trong đó, có 14 cơ quan tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp tỉnh và 19 sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực. Tổng số đầu mối cấp phòng 214 đơn vị.
 
Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhìn chung việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh. Đối với sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh gắn với Đề án vị trí việc làm. Tính đến ngày 15/10/2018, đã sắp xếp giảm 32 đơn vị trực thuộc (từ 78 xuống 46), giảm 52 lãnh đạo cấp phòng và tương đương được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ sau khi sắp xếp đến năm 2020. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của UBND tỉnh đã giảm 7 đơn vị trực thuộc... 
 
Tuy đạt kết quả ban đầu, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế như: một số ít cấp ủy cấp huyện và sở, ngành cấp tỉnh tuy đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhưng còn trông chờ vào cấp trên, chưa chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhận thức của một số ít cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên có mặt hạn chế, chưa đầy đủ, còn ngại khó, chưa quyết liệt trong thực hiện. Thực hiện Nghị quyết là chủ trương lớn nhưng việc thực hiện khó khăn, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, liên quan đến công tác nhân sự, do đó chưa thể làm ngay mà cần phải có thời gian, lộ trình cụ thể, phải có sự hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành. Ngoài ra, còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là việc thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, huyện. 
 
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thời gian đã xác định cụ thể trong Kế hoạch số 48-KH/TU. Trong đó, đáng quan tâm là tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và làm tốt công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội. Chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi, thẩm quyền, phù hợp với dặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế, giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng. 
 
LAN HỒ
,
.