ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật lúc 06:47, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 30 đảng bộ, 42 chi bộ cơ sở (trong đó có 2 đảng bộ bộ phận và 214 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 2.669 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. 
 
Bí thư ĐUKCCQ tỉnh Vũ Kim Sinh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục (từ 2014 - 2018). Ảnh: D.Danh
Bí thư ĐUKCCQ tỉnh Vũ Kim Sinh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục (từ 2014 - 2018). Ảnh: D.Danh
 
Thực hiện Quy định số 04-QĐi/TU ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 1/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (ĐUKCCQ) đã xây dựng Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 28/2/2019 để thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ ĐUKCCQ cũng đã thành lập 4 tổ công tác để chỉ đạo, theo dõi việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Theo đó, hàng tháng, mỗi tổ công tác phân công thành viên dự sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, quy trình sinh hoạt chi bộ. Thông qua tham dự sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng, các tổ công tác đã nhận xét, góp ý, hướng dẫn cho các chi bộ về nội dung, quy trình cũng như cách thức tổ chức, điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ. Từ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên so với trước. Ngoài ra, ĐUKCCQ cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng chi bộ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 
 
Các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức được việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Để nâng cao chất lượng chi bộ, ĐUKCCQ cũng thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên. Vì chất lượng chi bộ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi thì chất lượng hoạt động của chi bộ mới được nâng cao. Từ đó, mỗi đảng viên trong các chi bộ đã luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
 
Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp thuộc ĐUKCCQ cũng đã xác định, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức đó, các cấp ủy cũng đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện sự lãnh đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng thông qua việc xác định chủ trương, quan điểm và các định hướng lớn; lãnh đạo công tác tổ chức và công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các cấp ủy đảng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả nội dung quy định, hướng dẫn của Đảng gắn với duy trì, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thay đổi tích cực trong nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, ý thức tự giác rèn luyện, tính kỷ luật của cán bộ, đảng viên; ý thức tự giác chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của Đảng uỷ, các quy định, nội quy của cơ quan; tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của  đơn vị.
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUKCCQ cho biết, sau khi triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhìn chung việc tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối ngày càng nề nếp, bài bản hơn, chế độ sinh hoạt thực hiện đảm bảo theo quy định. Các chi bộ đã cơ bản thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để các chi bộ trong từng loại hình tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Từ đó đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
DUY NGUYỄN
,