Gắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với công nhận các mô hình văn hóa, danh hiệu thi đua

Cập nhật lúc 06:55, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KHKTXDXHHT) ở Lâm Đồng trong 10 năm qua đã đạt kết quả, có sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao; tổ chức hội khuyến học được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.  
 
Tuy nhiên, công tác KHKTXDXHHT vẫn chưa phát triển theo chiều sâu; chất lượng, hiệu quả còn một số hạn chế, nhất là việc giáo dục cho người lớn. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KHKTXDXHHT trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 10/6/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm Chỉ thị 11-CT/TW, đồng thời quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 
 
Theo đó, cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gia đình, dòng họ trở thành một đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình, dòng họ học tập; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, cần phải phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa. Kế hoạch số 89-KH/TU yêu cầu phải: Củng cố và phát triển các tổ chức hội khuyến học ở các cộng đồng dân cư; phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và trong lực lượng vũ trang..., tạo nên phong trào thi đua KHKTXDXHHT sôi nổi, rộng khắp. Gắn công tác KHKTXDXHHT với các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập... với công nhận các mô hình văn hóa, các danh hiệu thi đua. Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ hội và hội viên, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở để các hội viên phát huy mọi trí tuệ, tâm huyết, sức lực cho hoạt động của hội; tạo điều kiện thuận lợi cho hội hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Phát huy và sử dụng có hiệu quả các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Chú trọng phát triển các loại hình đào tạo, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho mọi người dân có thể học tập từ xa, tự học, học tập suốt đời... 
 
Trong các nhiệm vụ, giải pháp cũng đề ra việc tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đó là: Nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù cho người lớn gắn với việc phổ cập nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với người dân tộc thiểu số và phụ nữ. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, chống tái mù để mọi người, mọi lứa tuổi đều có quyền học tập suốt đời phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị. Thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập và mở cửa trong giai đoạn hiện nay. 
 
Để thực hiện tốt Kế hoạch số 89-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị cần có những cơ chế, chính sách và chương trình cụ thể để Hội Khuyến học các cấp tham gia thực hiện những chủ trương lớn, những nhiệm vụ quan trọng để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập.   
 
LAN HỒ
 
,