Tổng kết Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Tư, 14/08/2019 (GMT+7)
Ngày 13/8, tại Đà Lạt, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, Lâm Đồng đã thực hiện 6 định hướng xây dựng pháp luật trong Nghị quyết 48 trên từng lĩnh vực. Trong đó, chủ yếu là lĩnh vực pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị, tập trung vào nội dung xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, pháp luật về cán bộ, công chức, công vụ. Theo đó, từ năm 2005 - 2014, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, toàn tỉnh đã xắp sếp, tổ chức lại còn 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giảm được 5 cơ quan.
 
Với cấp huyện, trước khi thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là 168 phòng, ban. Sau khi sửa đổi bổ sung thì tổng số còn lại là 155, giảm được 13 phòng, ban.
 
Giai đoạn từ 2014 đến nay, tập trung thực hiện Kế hoạch số 3898 ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, theo đó, UBND tỉnh tiến hành hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành một; Sở Khoa học và Công nghệ giảm 2 phòng chuyên môn so với trước; giải thể Chi cục Giám định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng.
 
Về phía các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Từ đầu năm 2008 đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, qua đó giảm được 25 đơn vị.
 
Về phía cấp huyện đã giảm được 20 đơn vị, cụ thể: đối với các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao giảm được 12 đơn vị; các đơn vị về quản lý rừng, khai thác công trình công cộng, giáo dục và đào tạo và các đơn vị khác giảm được 8 đơn vị.
 
Cũng theo báo cáo, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đều được tiến hành tự kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản để phát hiện những văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
 
Trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, kinh tế, tỉnh cũng đã hoàn thiện pháp luật về sở hữu và quyền tự do kinh doanh. Các lĩnh vực pháp luật về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa - thông tin, thể thao, tôn giáo, dân số, gia đình, trẻ em và chính sách xã hội... Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng đã khẩn trương chỉ đạo các cấp liên quan thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế, trong đó lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm trọng tâm, góp phần hiệu quả thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Theo lộ trình, đến cuối năm 2020 và các năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp giảm tổ chức, đầu mối bên trong các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và kế hoạch cụ thể của UBND tỉnh.
 
Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành để phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 và đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% so với năm 2015.
 
Thực hiện quyết liệt chủ trương tinh giản biên chế, đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm 10% so với năm 2015 và đến năm 2025 giảm 10% so với năm 2021. 
 
LINH ÐAN
,