TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG:

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Cập nhật lúc 09:11, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)
Thành lập năm 1976, ban đầu có tên là “Trường Đảng tỉnh”; qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, 43 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đóng góp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng...
 
Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: T.Hồng
Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: T.Hồng
 
Lịch sử ra đời và phát triển
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của địa phương, công tác tổ chức, cán bộ luôn đặt lên hàng đầu. Trong đó, đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo; bồi dưỡng tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đặc biệt quan trọng. Sự hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng gần nửa thế kỷ qua là một tất yếu.
 
Đến năm 1993, Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng đổi tên thành Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 4 trường (Trường Đảng tỉnh, Trường Hành chính tỉnh, Trường Công đoàn tỉnh và Trường Đoàn Thanh niên tỉnh Lâm Đồng); từ năm 1996 đến nay, đổi thành Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng  (Quyết định số 61-QĐ/TU, ngày 7/8/1996 của Tỉnh ủy Lâm Đồng). Và, ngày 26/4/2014, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng tại chức tỉnh được sáp nhập vào Trường Chính trị...
 
Qua từng giai đoạn cụ thể, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng luôn thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) địa phương về lý luận chính trị (LLCT); chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; bồi dưỡng kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác.
 
Những năm gần đây, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại; các khoa, phòng sắp xếp tinh gọn: 3 khoa và 2 phòng (Khoa Lý luận cơ sở, Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức, Hành chính, thông tin, tư liệu); đội ngũ CB,VC được đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực công tác. Toàn trường hiện có 44 CB,VC-NLĐ; trong đó 28 người có trình độ thạc sĩ; 25 giảng viên (100%) thạc sĩ.
 
 Hiện nay, Trường Chính trị Lâm Đồng đã liên kết đào tạo với Học viện Chính trị Quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh, Học viện CTQG Khu vực II, Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang mở các khóa đào tạo bậc đại học; bồi dưỡng chuyên viên Cao cấp, đào tạo cấp bằng Cao cấp LLCT, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3)...
 
Những đóng góp tiêu biểu
 
Giai đoạn 1976 - 2018, Trường Chính trị Lâm Đồng đã mở 1.568 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 78.403 học viên (HV); trong đó, 45 lớp Trung cấp LLCT; 97 lớp Trung cấp LLCT - Hành chính; 28 lớp Trung học chính trị; 4 lớp Trung cấp LLCT hệ ngắn hạn; 4 lớp Trung cấp LLCT - Quân sự; 9 lớp Sơ cấp LLCT; 24 lớp Trung cấp chuyên nghiệp; 1 lớp Quản lý Nhà nước Chuyên viên cao cấp; 33 lớp QLNN chuyên viên chính; 76 lớp ngạch chuyên viên; 1.218 lớp bồi dưỡng ngắn hạn... Nhà trường cũng đã liên kết với các học viện, trường đại học mở 16 lớp Cao cấp LLCT (1.563 HV); 13 lớp cử nhân - đại học chuyên ngành (987 HV); 9 lớp cao học và 20 lớp đại học...
 
Những năm qua, số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương. Ban Giám hiệu nhà trường tìm tòi, áp dụng nhiều giải pháp nâng cao trình độ, chất lượng giảng dạy của giảng viên; xây dựng cơ cấu giảng viên phù hợp; thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ; động viên giảng viên nỗ lực thi đua trong công tác giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường ngày càng tăng cao, HV ra trường đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó có nhiều HV tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi.
 
Các lớp Trung cấp, Cao cấp LLCT đã có giáo trình về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chính trị cho HV, Trường Chính trị áp dụng Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG, ngày 26/12/2018 của Học viện CTQG Hồ Chí Minh về trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm củng cố niềm tin của HV vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Chí Minh, sự nghiệp đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó, các lớp Trung cấp LLCT quy định 92 tiết về “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”; 32 tiết “Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”.
 
Ngoài giảng dạy theo giáo trình, chương trình quy định, giảng viên Trường Chính trị còn thường xuyên tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiên cứu các văn kiện, các nghị quyết của Đảng để truyền đạt cho HV. Ban Giám hiệu nhà trường còn mời các giảng viên thỉnh giảng, cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia báo cáo một số chuyên đề, bài giảng, tạo sự đa dạng, phong phú trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho HV...
 
Với những thành tích tiêu biểu qua 43 năm hoạt động, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Chính phủ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen trong nhiều năm; UBND tỉnh Lâm Đồng và các ngành trong tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
 
Trong năm 2019 và những năm tới, Trường Chính trị nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 06-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 và Công văn số 241-CV/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thông báo Kết luận số 614-TB-HVCTQG của Học viện CTQG Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận số 117-KL-TW, ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư “về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; cụ thể hóa, triển khai nội dung Quy định số 09-QĐ/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ, gắn đào tạo cơ bản với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo chức danh, đối tượng HV; từng bước kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy của trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thu hút người có chuyên môn giỏi về công tác tại trường. Đồng thời luân chuyển cán bộ, giảng viên của trường về công tác tại một số địa phương, cơ sở, nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ tốt công tác giảng dạy...
 
THANH HỒNG
,