Chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện

Cập nhật lúc 19:11, Thứ Ba, 17/12/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Hội nghị do đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Thị Nhạn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, sở và Trường Chính trị tỉnh. Hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thành phố trong toàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giao Trung ương trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Theo đó, qua 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện. Hầu hết các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan đã thực hiện tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. Cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, UBND cấp huyện đã quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm chính trị. Tiêu chuẩn về cán bộ, giảng viên của các trung tâm chính trị cũng được quy định rõ ràng hơn, bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn. Các trung tâm chính trị cấp huyện cũng đã tìm ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia nghiên cứu khoa học. Qua đó, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của trung tâm chính trị trong việc truyền bá và giữ vững nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, trang bị kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. 
 
Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2008 đến năm 2018, các trung tâm chính trị cấp huyện đã mở được hơn 5.500 lớp đào tạo sơ cấp chính trị cho 3.500 học viên; mở gần 25.000 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2 triệu học viên; bồi dưỡng đảng viên mới cho hơn 1,3 triệu học viên; mở hơn 9.300 lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở cho hơn 1 triệu học viên. Bên cạnh đó, các trung tâm chính trị cấp huyện cũng đã mở hàng trăm ngàn lớp bồi dưỡng công tác chuyên môn, cập nhật kiến thức, triển khai nghị quyết khác nhau. Bình quân mỗi năm các trung tâm chính trị trong cả nước mở được 76.472 lớp với hơn 4,2 triệu lượt học viên theo học.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong Kết luận số 66-KL/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.
 
 DUY DANH
,