Đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư nước ngoài

Cập nhật lúc 06:06, Thứ Năm, 12/12/2019 (GMT+7)
Ngày 26/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”. 
 
Theo Kế hoạch số 108-KH/TU, thời gian tới, Lâm Đồng phấn đấu có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn đạt một số mục tiêu chủ yếu: Vốn đăng ký và vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 đều tăng. Mặt khác, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng tới công nghệ cao so với năm 2018 tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030. Tỷ lệ nội địa hóa tăng từ 20-25% lên mức 30% vào năm 2026 và 40% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động từ 57% năm 2017 lên 70% năm 2025 và 80% vào năm 2030.  
 
Trong các quan điểm chỉ đạo của Kế hoạch, đáng lưu ý là phải: Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát huy thế mạnh của hoạt động đầu tư nước ngoài trong phát triển KT-XH. Thực hiện công khai, minh bạch và ngăn ngừa, khắc phục hiệu quả những hạn chế của hoạt động đầu tư nước ngoài ở các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với các thành phần kinh tế của địa phương, phù hợp với định hướng, đáp ứng yêu cầu cơ cấu nền kinh tế của tỉnh và mục tiêu phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh, trật tự xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.  
 
Để đẩy mạnh hợp tác đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao, trong những nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch số 108-KH/TU đề ra như: Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư; Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư..., Lâm Đồng chú trọng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Hoạt động này cần gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm và phải phù hợp, thống nhất với các tiêu chí hướng dẫn của Bộ KH-ĐT. Tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa địa phương với Trung ương, giữa các vùng, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư. Chủ động xúc tiến có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư mới. Tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống như Nhận Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan,... Đồng thời mở rộng thị trường, đối tác mới như Mỹ, các nước EU, Ấn Độ... Đa dạng hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ với những dự án hợp tác thành công cụ thể. Đầu tư thỏa đáng cho hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh công tác vận động, mời gọi doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ cao, công nghệ sạch. Hàng năm, rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Công khai, minh bạch hệ thống thông tin KT-XH, pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, thị trường,... Tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng phương thức tiếp cận kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư. Xử lý dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đang thực hiện. 
 
Một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài. Theo đó, cần phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có tính đến các yếu tố đặc thù; hướng dẫn và chỉ đạo rõ về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt cho các tổ chức đảng. Gắn kết tổ chức đảng và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thông qua mối quan tâm, mục tiêu phát triển và lợi ích chung. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn. 
 
LAN HỒ
,