Người dân tự giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống ma túy

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)
Năm 2019, toàn tỉnh phát hiện và bắt giữ 196 vụ tội phạm về ma túy, tăng 50 vụ so với năm trước. Ngày 7/1/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 
 
Kế hoạch số 117-KH/TU hướng tới quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trên cơ sở đó, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và công tác đấu tranh này phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, huy động được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; lực lượng công an chủ trì và làm nòng cốt. Việc triển khai gắn liền với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...
 
Theo đó, kế hoạch đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp. Hàng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.
 
Chịu trách nhiệm về tình hình ma túy ở địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương hàng năm. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy. Tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, thể thao... qua đó phát huy tính tự giác, tích cực của người dân tham gia đấu tranh, phòng, chống ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm ma túy tại địa bàn cơ sở. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực trong lĩnh vực này. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy...
 
Một việc làm cần phải chú trọng nữa là tổ chức rà soát, tổng kết và đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho các hình thức cai nghiện có hiệu quả. Chú trọng xã hội hóa, triển khai các chính sách hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện; khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp, tham gia vào công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Rà soát, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý chặt chẽ với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm.
 
LAN HỒ  
,