90 năm dưới ngọn cờ Đảng

06:02, 03/02/2020

90 năm qua, từ ngày có Đảng, các giai cấp, tầng lớp, thành phần, lực lượng trong xã hội tiếp tục có bước phát triển, đoàn kết trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam...

90 năm qua, từ ngày có Đảng, các giai cấp, tầng lớp, thành phần, lực lượng trong xã hội tiếp tục có bước phát triển, đoàn kết trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tất cả luôn kiên định, vững tin dưới ngọn cờ của Đảng, con đường Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Đồng thời luôn hướng đến công cuộc đổi mới của đất nước, của địa phương, không ngừng vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.
 
90 năm qua, từ ngày có Đảng, các giai cấp, tầng lớp, thành phần, lực lượng trong xã hội tiếp tục có bước phát triển, đoàn kết trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
90 năm qua, từ ngày có Đảng, các giai cấp, tầng lớp, thành phần, lực lượng trong xã hội tiếp tục có bước phát triển, đoàn kết trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
 
Lâm Đồng là địa phương có đông đồng bào các dân tộc thiểu số với 43 dân tộc anh em, chiếm tỷ lệ 24,1% dân số, có tinh thần đoàn kết, tin tưởng và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch, đời sống, vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện rõ nét.
 
Đồng bào các tôn giáo chiếm tỷ lệ khoảng 67% dân số, với gần 800 ngàn tín đồ, trên 2.500 chức sắc, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, đồng thuận, tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cộng đồng, quê hương ngày càng giàu mạnh. 
 
Đồng bào Lâm Đồng sống ở nước ngoài có hơn 3 ngàn người, luôn hướng về quê hương, ngày càng tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước, có những đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, về thành phố Đà Lạt và quê hương Lâm Đồng. 
 
Những năm qua, với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động. 
 
Tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trọng tâm xuyên suốt là tuyên truyền, vận động Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. 
 
Nội dung, phương thức vận động, tập hợp được đổi mới, mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội của địa phương. 
 
Hàng năm, tổ chức phát động phong trào, tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đồng thuận thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị do nghị quyết của cấp ủy, chính quyền đề ra.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh trao cờ cho Ban Thường trực MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh trao cờ cho Ban Thường trực MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, từng bước nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, tổng hợp, phản ánh với Trung ương, cấp ủy, chính quyền có các giải pháp định hướng tuyên truyền và giải quyết theo quy định.
 
Các tổ chức thành viên không ngừng được củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở và địa bàn dân cư. Hàng năm, các tổ chức thành viên tích cực cùng với Mặt trận các cấp hiệp thương, thống nhất triển khai các chương trình, kế hoạch, vận động thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng. Đồng thời vận động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, góp phần quan trọng thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
 
Công tác tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, giới doanh nhân, thân nhân người Lâm Đồng sống ở nước ngoài… tiếp tục được mở rộng về nội dung và hình thức. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch kích động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, luôn hỗ trợ, động viên bà con phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ các tập tục lạc hậu…
 
Hàng năm, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều nội dung và hình thức lễ, hội phong phú, thiết thực, gắn với phát động phong trào thi đua theo chủ đề từng năm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngày hội thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, văn hóa, xã hội, đề cao tính tự quản của cộng đồng, xây dựng khu dân cư vững mạnh. Hàng năm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở về tham dự, động viên, tặng quà, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai tuyên truyền sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện. MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa hàng Việt về nông thôn. Mặt trận và các đoàn thể còn tham gia giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các tổ chức thành viên (12 tổ chức) tích cực phối hợp với chính quyền, các doanh nghiệp tổ chức các hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như: Rau, hoa Đà Lạt, trà Olong, trà atisô, cà phê, rượu vang… ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” có sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, đã góp phần phát huy vai trò của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nâng cao ý thức của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. 
 
Các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, thiết thực, được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân hưởng ứng tích cực. Hàng năm huy động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt và vượt kế hoạch, kịp thời hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ giống, vốn, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo..., góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  
 
Các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, đóng góp được trên 15 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh, góp phần khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. 
 
Thông qua các cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tinh thần, trách nhiệm sẻ chia, vì cộng đồng, dân tộc trở thành nhận thức, nếp sống văn hóa, lan tỏa điều tốt, việc thiện trong mỗi người dân. 
 
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được MTTQ Việt Nam phối hợp với chính quyền và các ngành quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh nặng tại cộng đồng, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ được các cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 
 
Từ nguồn “Quỹ ủng hộ Trường Sa” do cán bộ và Nhân dân trong tỉnh đóng góp ủng hộ hơn 16,8 tỷ đồng, đã chuyển hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân huyện Đảo Trường Sa xây dựng công trình nhà ở cho bộ đội trên đảo Sơn Ca và thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa 13,4 tỷ đồng. Kết quả này đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, Nhân dân Lâm Đồng đối với cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
 
Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân... 
 
NGUYỆT THU