Không ngừng chăm lo công tác xây dựng đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

06:02, 03/02/2020

LTS: Những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lâm Đồng luôn được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả tương đối toàn diện.

LTS: Những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lâm Đồng luôn được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả tương đối toàn diện. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được các cấp ủy chú trọng thực hiện... Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Báo Lâm Đồng trân trọng giới thiệu nội dung phỏng vấn đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về vấn đề này.
 
PV: Phát huy truyền thống 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, xin đồng chí cho biết những cảm nhận về vai trò của Đảng bộ tỉnh trong chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh nhà?
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Chính Thành
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Chính Thành
BÍ THƯ TỈNH ỦY: 90 năm qua, từ Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Lâm Đồng, chỉ mới có 3 đảng viên, được thành lập vào tháng 4 năm 1930 tại Khách sạn Palace thành phố Đà Lạt, đến nay, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, với 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 764 tổ chức cơ sở đảng; 3.275 chi bộ trực thuộc; 46.265 đảng viên. Chi bộ và sau này là Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua gian nan, thử thách để giành được những thành tựu to lớn trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
 
Qua quá trình đấu tranh, tôi luyện, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện vai trò tiên phong và tính cách mạng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc, lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thử thách: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khối đại đoàn kết các dân tộc, tranh thủ sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và các tỉnh bạn, tăng cường sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh cách mạng, góp phần cùng quân, dân cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của bọn thực dân, đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Lâm Đồng đã có nhiều kết quả vượt bậc cả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, tận dụng và phát huy tốt nội lực, đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển, đã đưa Lâm Đồng từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển bước sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Đến nay, quy mô kinh tế GRDP chiếm 1,39% cả nước và 30% khu vực Tây Nguyên, trình độ phát triển tiệm cận với mặt bằng phát triển chung của khu vực Đông Nam Bộ và là tỉnh đứng đầu trong khu vực Tây Nguyên. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,35%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên.
 
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được chú trọng. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm và kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tình trạng tham nhũng đã thuyên giảm, góp phần cảnh tỉnh và răn đe với cán bộ, đảng viên.
 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng nâng lên; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.
Với những thành tựu đạt được trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định rằng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đã tạo sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ và Nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố, tăng cường. 
 
PV: Để đạt những kết quả nêu trên, chắc rằng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên đã góp một phần quan trọng?
 
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Như chúng ta đã biết, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có vai trò quyết định trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Bác Hồ kính yêu đã nhiều lần chỉ rõ “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “Chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách mạng”, “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”, “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật, tự giác, ý thức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên...”.
 
Nhận thức được sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Lâm Đồng đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đảng viên. Đa số các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những biểu hiện yếu kém, sai sót ở cơ sở. Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Đa số các TCCSĐ thực hiện tốt và đúng chức năng, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở.
 
Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng được thực hiện đồng thời với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc đưa cán bộ, công chức, đảng viên ở xã, phường, thị trấn về tham gia sinh hoạt Đảng ở thôn, tổ dân phố đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm và làm cho cán bộ, công chức gắn bó chặt chẽ hơn với Nhân dân, cũng như việc chuyển tải chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuống cơ sở thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố kịp thời, chính xác hơn.
 
Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng, kết nạp các chức danh chủ chốt, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ tình nguyện đang phục vụ tại địa phương, công nhân trong các doanh nghiệp. Nhiều TCCSĐ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hằng năm. Ở một số huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho đảng ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố, qua đó tiếp cận, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên. 
 
Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đã thể hiện sự đổi mới và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính tự giác, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, mang tính xây dựng, đoàn kết, cầu thị, nghiêm túc. 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến thăm, tặng quà cán bộ, Nhân dân xã N’Thol Hạ (Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Thụy Trang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến thăm, tặng quà cán bộ, Nhân dân xã N’Thol Hạ (Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: Thụy Trang
 
PV: Xin Bí thư Tỉnh ủy cho biết mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới là gì?
 
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu là tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh khá trong cả nước.
 
Để đạt được mục tiêu đó, trước hết cần phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.
 
Về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tiếp tục quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế dài hạn dựa vào các lợi thế của địa phương. Điều chỉnh, sắp xếp lại ngành nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, cơ cấu lại cây trồng hợp lý, phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, phát triển cây dược liệu gắn với chế biến dược phẩm bằng nguyên liệu tại chỗ. Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, mở rộng không gian du lịch, không gian đô thị theo Quy hoạch 704 của Chính phủ; xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; mỗi huyện, thành phố xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, chống xâm hại rừng và khôi phục diện tích rừng bị lấn chiếm”. 
 
Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội hài hòa với đầu tư phát triển kinh tế; làm tốt công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy và xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. 
 
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động đấu tranh với âm mưu chống, phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh “điểm nóng”. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo chuyển biến đồng bộ hơn. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hội họp, giải quyết thủ tục hành chính,... Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”, xử lý nghiêm với tinh thần không có vùng cấm; phát động phong trào trong toàn Đảng bộ “nói không với tham nhũng, tiêu cực”. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, gắn bó mật thiết với Nhân dân.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, đề án nhân sự Đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 96 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
PV: Xin trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!
 
HỒ LAN (thực hiện)