Lâm Hà: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Cập nhật lúc 06:35, Thứ Tư, 29/04/2020 (GMT+7)
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung này. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lâm Hà đã xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của năm; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiến hành xây dựng chương trình cụ thể. Đồng thời tổ chức các hội nghị và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác giám sát một cách thường xuyên nhằm phát hiện và ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp chú trọng triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết các sự việc tố cáo đảng viên...
 
Năm 2019, BTV Huyện ủy Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra 62 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra 54 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra liên quan đến việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng ở 56 tổ chức đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ ở 3 tổ chức đảng; về công tác cán bộ và nội dung khác ở 3 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, 62 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Về công tác kiểm tra đảng viên, BTV Huyện ủy tiến hành kiểm tra 4 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 49 đảng viên, chi bộ kiểm tra 211 đảng viên. Nội dung kiểm tra liên quan đến việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, 263 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 1 đảng viên chưa thực hiện tốt. 
 
Đồng thời, BTV Huyện ủy Lâm Hà cũng đã tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng, 8 đảng viên; đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát chuyên đề đối với 36 tổ chức đảng, 37 đảng viên; chi bộ giám sát 68 đảng viên. Qua giám sát cho thấy 44 tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát; 113 đảng viên thực hiện tốt các nội dung được giám sát. Trong năm 2019, toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà không có tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật; 24 đảng viên bị thi hành kỷ luật (giảm 7 đảng viên so với năm 2018), trong đó hình thức kỷ luật khiển trách đối với 20 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên. 
 
Theo BTV Huyện ủy Lâm Hà, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; ngay từ đầu năm BTV đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ bao gồm 7 nội dung và từng nhiệm vụ trọng tâm cho các nội dung này. 
 
BTV Huyện ủy cũng đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ huyện Lâm Hà. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ huyện Lâm Hà; BTV Huyện ủy đã tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT từ huyện đến cơ sở đủ số lượng, nâng cao chất lượng, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Trong những năm qua, cùng với làm tốt công tác tham mưu, UBKT Huyện ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Lâm Hà đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt và là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát. 
 
Năm 2019, UBKT Huyện ủy Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận 2 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 17 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nội dung kiểm tra liên quan đến việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Qua kiểm tra, kết luận 16 đảng viên có vi phạm; trong đó 10 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật (khiển trách 3 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên, 6 đảng viên hết thời hiệu xử lý kỷ luật). 
 
Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được UBKT Huyện ủy thực hiện ở 7 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 41 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, 47 tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 1 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 4 tổ chức cơ sở đảng trong công tác thi hành kỷ luật Đảng; cơ bản việc thi hành kỷ luật Đảng ở 4 tổ chức đảng được kiểm tra đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung vi phạm. Công tác giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, việc giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính cũng được UBKT Huyện ủy và UBKT các cấp tăng cường thực hiện. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lâm Hà cho biết: Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua được tiến hành bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế, quy định; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính; việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
ĐỨC TÚ
,