Xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS ở Đam Rông

Cập nhật lúc 07:04, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)
Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đặc biệt quan tâm đến công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, xác định việc xây dựng Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và ưu tiên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương. 
 
Trong 5 năm qua, nhiều quần chúng ưu tú người đồng bào DTTS ở Đam Rông đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng
Trong 5 năm qua, nhiều quần chúng ưu tú người đồng bào DTTS ở Đam Rông đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng
 
Huyện Đam Rông là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với dân số hơn 54 nghìn người, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 74%. Thời gian qua, Huyện ủy Đam Rông luôn chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh, bền vững và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào DTTS. 
 
Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Đam Rông, hiện nay toàn Đảng bộ huyện có 39 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 11 đảng bộ cơ sở với 119 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Toàn huyện có 1.685 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó đảng viên người đồng bào DTTS là 587 người, chiếm tỷ lệ 33,6%. 
 
Đồng chí Trần Minh Thức - Bí thư Huyện ủy Đam Rông cho biết, để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, những năm qua, Huyện ủy Đam Rông đã quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các mặt. Trong đó, chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đoàn kết, tin vào Đảng và Nhà nước, trở thành hạt nhân tập hợp quần chúng; củng cố và tăng cường thực lực cách mạng ngay tại các thôn, buôn; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại địa phương. Huyện ủy Đam Rông cũng đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp phù hợp và có hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Thời gian qua, các TCCSĐ ở Đam Rông cũng đã làm tốt công tác dân vận, tập trung hướng về cơ sở, nhất là ở những thôn có đông đồng bào DTTS. Cùng với đó là phát huy được vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc vận động người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.
 
3 tháng, kết nạp 22 đảng viên mới
 
3 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy Đam Rông đã có 22 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 1.694 đồng chí, sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở đảng. 
 
Các đảng viên mới được kết nạp là những quần chúng ưu tú được các chi, đảng bộ giới thiệu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
VĂN TÂM

Song song với những nhiệm vụ trên, thời gian qua, Huyện ủy Đam Rông cũng đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng TCCSĐ vững mạnh bền vững. Mục tiêu ban đầu Huyện ủy Đam Rông đề ra là xóa dần thôn trắng đảng viên, xóa chi bộ sinh hoạt ghép, tiến tới xây dựng chi bộ bền vững và chi bộ có chi ủy, từ đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết thúc nhiệm kỳ I (2005-2010), Đam Rông đã xóa thôn trắng đảng viên và hết nhiệm kỳ II (2010-2015), đã xóa chi bộ sinh hoạt ghép. Hiện nay, toàn huyện Đam Rông có 53/53 thôn, 36/36 đơn vị trường học có chi bộ độc lập, trên 52% số chi bộ thôn có chi ủy, 70% số chi bộ thôn đạt tiêu chí bền vững. Mục tiêu trong nhiệm kỳ IV (2020-2025), Đam Rông phấn đấu 100% chi bộ thôn đạt bền vững và có cấp ủy.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông cũng thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là người đồng bào DTTS đảm bảo về số lượng, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng tại Đam Rông cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn cán bộ là người DTTS ở địa phương. Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã cử hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước chuẩn hóa theo quy định. Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông cũng thực hiện mạnh mẽ việc luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và ngược lại, giữa xã này và xã khác, bố trí cán bộ là người Kinh đan xen cán bộ là người DTTS để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Đây là giải pháp quan trọng và thực sự có hiệu quả để rèn luyện, nâng cao năng lực và trình độ công tác, tạo môi trường hòa nhập, đoàn kết giữa cán bộ người Kinh và cán bộ người DTTS trong cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.
 
“Đến nay các TCCSĐ và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đam Rông đã từng bước phát triển rộng khắp ở tất cả các thôn buôn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh, bền vững và xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bào DTTS nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng đồng bào DTTS ở Đam Rông đã đóng góp rất lớn cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương phát triển ổn định và tiến tới thoát nghèo bền vững”, Bí thư Huyện ủy Đam Rông Trần Minh Thức khẳng định.
 
DUY DANH
,