Chăm lo xây dựng Đảng ta thành một Đảng đạo đức, văn minh

Cập nhật lúc 06:20, Thứ Năm, 14/05/2020 (GMT+7)
Về vai trò, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Đây là thành quả to lớn của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, giai đoạn cách mạng mới tiếp tục đặt ra vấn đề là phải giữ gìn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh; chăm lo xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng đạo đức, văn minh. 
 
90 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Ngược dòng lịch sử, hơn ba thập kỷ trước, các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông Âu từ một hệ thống chính trị hùng mạnh đã từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Theo Tổng thống Nga V.Putin trong Thông điệp Liên bang năm 2005: Đó là “một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX”. Xét trên phương diện lực lượng, đây là tổn thất to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới sự sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết đã được tổng kết, các nước XHCN còn lại trên thế giới cũng từng bước vượt qua được khủng hoảng, tìm ra những con đường mới để tiếp tục kiên định đi tới lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
 
Từ sự sụp đổ và tan rã của CNXH ở Liên Xô, Việt Nam rút ra được bài học bổ ích là phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và gắn bó với Nhân dân. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Thông qua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ta trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, khuyến khích Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.
 
Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, việc quan tâm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách. Thực tế cho thấy trong quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm đến việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn rất quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng về đạo đức, tư cách người cách mạng. Chăm lo xây dựng Đảng ta thành một Đảng đạo đức, văn minh với những chuẩn mực được xây dựng từ mỗi tổ chức đảng cho đến từng cán bộ, đảng viên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là Đảng Cộng sản cầm quyền phải trong sạch, vững mạnh. Đảng phải kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin. Cán bộ, đảng viên phải học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó. Người căn dặn, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Người cũng nêu rõ, chuẩn mực đạo đức đầu tiên cần có của cán bộ, đảng viên là trung với Đảng, với Nước, hiếu với Dân. “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất... Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân”.
 
Để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần nhận thức sâu sắc và làm theo đạo đức của Người trong xây dựng Đảng. Theo đó, trước hết là xây đi đôi với chống. Xây cái tốt, nâng cao đạo đức cách mạng. Chống cái xấu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Thứ hai, nói đi đôi với làm, gương mẫu, đạo đức. Từ mỗi tổ chức đảng cho đến mỗi cán bộ, đảng viên đều cần đã nói thì phải làm. Và tiếp theo phải tu dưỡng đạo đức hàng ngày, suốt đời. Bác đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
 
LAN HỒ
,