Vinh dự tự hào Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc

Cập nhật lúc 10:34, Thứ Năm, 07/05/2020 (GMT+7)
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong âm hưởng hào hùng những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc và nhân loại yêu hòa bình: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5), chúng ta thêm xiết đỗi tự hào vì “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại”. 
 
Trở lại với Chiến thắng Điện Biên Phủ, thế giới mỗi khi nhắc đến Việt Nam đều trân trọng: Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ như một khối thống nhất, bền chặt của tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện vai trò là nhà tư tưởng quân sự vĩ đại. Trên cương vị thống soái tối cao, Người chỉ rõ: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được”. Do tính chất tối quan trọng của chiến dịch nên Bác Hồ dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, động viên quân và dân ta từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Người nêu cao tác phong sâu sát, tỉ mỉ, luôn gần gũi với cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Người đã theo dõi sát thực tiễn, lấy đó làm thước đo kiểm nghiệm cho những quyết sách.
 
Tinh thần vì độc lập, tự do khởi nguồn từ lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến của Hồ Chí Minh đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta. Lịch sử mãi mãi khắc ghi: Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho Nhân dân, cho nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước. Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm hiểu Cách mạng Tháng Mười Nga, Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và từ đây Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau khi giành độc lập, đứng trước tình thế vô vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của thực dân Pháp với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tiếp theo, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội... 
 
Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế là minh chứng sinh động khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; khẳng định sự đúng đắn về đường lối cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra. 
 
Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Người về độc lập dân tộc. Từ đó, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, mãi mãi là vinh dự tự hào vô cùng lớn lao của Đảng và Nhân dân ta!
 
LAN HỒ
,