Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Năm, 11/06/2020 (GMT+7)
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 5086/KH-UBND ngày 8/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP và Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 
 
Kế hoạch số 5086/KH-UBND nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bố, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá so với các tỉnh, thành trong cả nước. 
 
Theo đó, mục tiêu cụ thể đối với nguồn nhân lực phấn đấu đến năm 2025 và đến 2035 sẽ phát triển đầy đủ, toàn diện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế với các mục tiêu: Lâm Đồng là điểm đến của những lao động có tay nghề cao từ trong và ngoài nước. Giải quyết những hạn chế và từng bước đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển KHCN, tạo sự cạnh tranh và nâng cao khả năng thích ứng nguồn nhân lực trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động; nâng cao năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh và mang lại những kết quả khả quan cho cả người sử dụng lao động cũng như mức lương tốt hơn cho người lao động. Phấn đấu là địa phương có nguồn nhân lực chất lượng, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng hội nhập quốc tế và thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đến năm 2045 hằng năm giải quyết việc làm mới cho 15-25 nghìn lao động; tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dưới 45% tổng số lao động toàn tỉnh. Có ít nhất 95% người học sau tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Góp phần nâng cao năng suất lao động trung bình của cả nước và khu vực ASEAN-4. 
 
Về mục tiêu cụ thể đối với nguồn vật lực, phấn đấu đến năm 2045 chủ động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Hoàn thiện cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với khu vực Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và hạ tầng nông thôn được hoàn thiện, phù hợp với nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập. 
 
Đối với nguồn tài lực, phấn đấu đến năm 2045 giữ ổn định thu ngân sách nhà nước trên địa bàn về đất đai đạt 10%, thu từ khai thác tài sản công đạt 5-7% tổng thu ngân sách nhà nước. 
 
Để thực hiện Kế hoạch số 5086/KH-UBND trong các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, cần tập trung một số nội dung quan trọng: Trước hết, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tính cấp bách và tầm quan trọng của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp và các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ xúc tiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động. Sở có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số việc: nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu. Tham mưu công tác tuyển dụng, bổ sung lực lượng công chức, viên chức đạt chuẩn về chuyên môn. Tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp giảm tổ chức, đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế. Đổi mới công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan hành chính và đơn vị công lập. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nhân lực.
 
Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch số 5086/KH-UBND gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh hàng năm.
 
LAN HỒ
,