Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 06:02, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)
Trên cơ sở kế thừa những kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát 5 yêu cầu trong Chỉ thị 05 (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để kịp thời triển khai và tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh. 
 
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 một cách hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai Chỉ thị đồng bộ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
 
Việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện bài bản, nghiêm túc; hình thức quán triệt thường xuyên được đổi mới như: truyền hình trực tiếp, trực tuyến, truyền thống, từ đó lan tỏa sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.850 lớp cho gần 210.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, tôn giáo… tham gia học tập và trên 3.000 buổi sinh hoạt chuyên đề. Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức các lớp, các đợt tuyên truyền cho trên 170.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia. Nhiều cấp ủy chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị kết hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm của những năm trước. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân được đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ý thức tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. 
 
Từ thực tiễn cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị khơi dậy tính sáng tạo của từng cá nhân, từng tổ chức đã khắc phục được tính phong trào, hình thức.
 
Ngoài ra, các cấp ủy đều có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện, nhất là xác định các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, giải quyết vấn đề bức xúc đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Công tác xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, các mô hình mới, cách làm hiệu quả theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các cấp, các ngành triển khai hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức phong phú; sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền, cổ động trực quan; biên soạn, in sao tài liệu; tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm… Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức các hoạt động quy mô cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Bác, trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ, như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện được đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản đầu mối cấp phòng; giảm cấp trưởng, cấp phó phòng; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế. Đặc biệt, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tích cực, toàn diện. 
 
Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành luôn đề cao phong cách khoa học, sâu sát cơ sở, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương quan tâm hướng mạnh về cơ sở, giải quyết những bức xúc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân, thiếu ý thức kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. 
 
Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong 4 năm qua, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm như: tình trạng di cư tự do, đòi về làng cũ, lấn chiếm đất rừng, khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân…
 
Ở khắp các địa phương trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh: Ngày Chủ nhật vì môi trường; Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới; “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rải giấy, vàng mã khi đưa tang”... Bên cạnh đó, đã có 217 khu dân cư tiêu biểu, 50 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận; 24 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 1.012 mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư… đang phát huy hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội… 
 
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc và tạo động lực để các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
 
HỒNG VĨNH
,