Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện Di Linh

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống (trên 37% dân số), nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Di Linh xác định công tác xây dựng và phát triển đảng viên người DTTS là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc chú trọng phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đồng thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.
 
Đảng viên là người DTTS luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng địa phương Di Linh ngày một giàu đẹp
Đảng viên là người DTTS luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng địa phương Di Linh ngày một giàu đẹp
 
Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh, trên cơ sở mục tiêu nghị quyết toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, năm 2018, Huyện ủy Di Linh ban hành Chương trình hành động số 54-CT/HU về Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về Phát triển vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, định rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng thời gian của tổ chức mình. Huyện ủy Di Linh còn xác định công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào DTTS là một nhiệm vụ trọng tâm nên đã quyết tâm đẩy mạnh công tác này bằng việc cử cán bộ là người DTTS đi đào tạo, bồi dưỡng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh cử 163 cán bộ người DTTS đi đào tạo. Sau khi đào tạo, những cán bộ này được bố trí làm việc tại các cơ quan của huyện và các xã có đông người DTTS sinh sống. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh cũng tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong vùng đồng bào DTTS. Để việc tạo nguồn phát triển đảng viên có chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các xã, thị trấn kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch phát triển đảng viên trong cả nhiệm kỳ và từng năm của từng địa phương. 
 
Từ những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh, số cán bộ là người DTTS được bố trí công việc trong các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện ngày càng tăng (chiếm tỷ lệ 13,4% cán bộ) và số đảng viên là người DTTS cũng tăng khoảng 790 người, trong tổng số hơn 4.152 đảng viên của Đảng bộ huyện Di Linh. “Nhờ đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các xã có đông người DTTS cơ bản đảm trách được vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành, năng động hơn trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các xã có đông người DTTS từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương”, Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh đánh giá.
 
Gia Bắc là xã có đông người DTTS sinh sống (khoảng 98% dân số), nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Gia Bắc đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên người DTTS. Đảng bộ xã Gia Bắc hiện có 69 đảng viên DTTS (chiếm trên 85% tổng số đảng viên). Số đảng viên này, đa phần gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân tin tưởng, noi theo. 
 
Tương tự, xã Sơn Điền hiện có 673 hộ, với 3.056 khẩu. Trong đó, người DTTS chiếm khoảng 97% dân số. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên người DTTS được Đảng ủy xã Sơn Điền đặc biệt quan tâm. Sự sáng tạo trong điều hành của cấp ủy, sự gương mẫu đi đầu của từng cán bộ, đảng viên là người DTTS, cùng với các chính sách của Nhà nước dành cho vùng DTTS đã mang đến cho Sơn Điền một diện mạo mới, với nhiều khởi sắc. “Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Điền đạt 25 triệu đồng/năm. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sơn Điền chỉ còn 8,2%”, ông K’Vít, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền, cho biết.
 
Theo ông K’Đô, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, tuy là địa phương có đến trên 95% là người DTTS nhưng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Đinh Trang Thượng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, bước đầu xây dựng được những chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, số hộ khá và hộ giàu ngày một tăng, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Đinh Trang Thượng đạt 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3%. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Đinh Trang Thượng đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới.
 
Những thành quả trên phần nào cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Di Linh trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên người DTTS nói riêng. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, tạo tiền đề quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Di Linh ngày càng phát triển.
 
TRIỀU KA
,