Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân

Cập nhật lúc 14:31, Thứ Hai, 11/01/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Một trong những nội dung đầu tiên trong chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định công tác xây dựng Đảng đã “được đặc biệt chú trọng. Kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng”. Một trong 5 bài học kinh nghiệm được rút ra thì bài học đầu tiên là bài học về xây dựng Đảng: “…Chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Như vậy, một trong những nội dung quan trọng sẽ được Đại hội XIII của Đảng bàn bạc, thảo luận, xem xét quyết định là tiếp tục khẳng định, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. 
 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh các phong trào yêu nước theo các khuynh hướng, đường lối khác nhau đi vào ngõ cụt. Kể từ khi ra đời, Đảng luôn xác định mục đích phấn đấu của mình là vì hạnh phúc của Nhân dân. Những lớp đảng viên đầu tiên của đảng đã chấp nhận vào tù, ra khám, hiên ngang ra pháp trường vì lý tưởng cao đẹp theo đuổi. Kể từ khi ra đời, đảng đã hòa mình vào các tầng lớp Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân đứng lên giành độc lập. Trong 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, lớp lớp những đảng viên trung kiên của Đảng đã không tiếc cả thân mình vì đất nước. Sau những vấp váp trong hòa bình, đảng đã một lần nữa thể hiện bản lĩnh chính trị, khẳng định bản lĩnh và vai trò lãnh đạo của mình khi nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, nhất khi hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng trong phong ba bão táp bởi Đảng biết dựa vào Nhân dân, biết khơi dậy sức mạnh vĩ đại của Nhân dân. 
 
Những thành tựu vĩ đại của đất nước và dân tộc sau 35 đổi mới là một minh chứng hùng hồn, một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định tính đúng đắn của một tổ chức chính trị với những cam kết vì Nhân dân. Nhìn lại lịch sử 91 năm với XII nhiệm kỳ Đại hội đã qua, có thể nhận thấy - dù còn những vấn đề cần giải quyết - song Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; xứng đáng với trọng trách lãnh đạo mà Nhân dân giao phó. Trong suốt 91 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, nhất là trong những khúc quanh co của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức sâu sắc vị thế của Ðảng cầm quyền duy nhất. Vì vậy, Đảng đã đề ra những quyết sách phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đã lãnh đạo Nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Mỗi đảng viên của đảng đã luôn thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".
 
2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: Ðảng Cộng sản Việt Nam - Ðội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; Ðảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức của Ðảng và đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Là một chính đảng duy nhất được hiến pháp hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vậy nên, tất cả những thành tựu hay bất cập của xã hội chắc chắn đều có nguyên nhân quyết định từ sự lãnh đạo của Đảng. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nhưng đảng không phải Nhà nước, Đảng không thể có quyền lực của cơ quan Nhà nước. Thước đo của lòng dân với Đảng phải ở việc đảng ban hành các chủ trương, lãnh đạo để Nhà nước cụ thể hóa chủ trương ấy và thực hiện mang lại lợi ích chính đáng cho đại bộ phận Nhân dân. 
 
Những thành quả mà đất nước và dân tộc đạt được là vô cùng to lớn, nhất là những thành quả sau 35 năm đổi mới đất nước, thành quả trong chống dịch Covid-19, trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống của Nhân dân và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đất nước và xã hội vẫn còn đó muôn vàn những khó khăn, bất cập cần giải quyết. Đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên của đảng, trong đó có nhiều người giữ các cương vị cao trong hệ thống chính trị. Tình trạng phân hóa xã hội, sự cách biệt giàu nghèo ngày càng khốc liệt, đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền vẫn đang hàng ngày, hàng giờ gặm nhấm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng khi đi vào cuộc sống đã chưa tạo được hiệu ứng xã hội, cá biệt có những nội dung khi cụ thể hóa, triển khai đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người dân v.v…Nếu tất cả những bất cập, hạn chế nêu trên không được nhanh chóng khắc phục sẽ tiếp tục làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
 
3. Chúng ta không thể phủ nhận rằng hiện nay có những bất cập của xã hội, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng đã bị các thế lực thù địch thổi phồng một cách có dụng ý nhằm mục đích xuyên tạc và chống phá. Thế nhưng rõ ràng ngay trong lúc này, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, mỗi đại biểu tham dự đại hội cho tới những đảng viên chân chính của Đảng cần mang trong mình một tinh thần đổi mới của Đại hội VI để thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc phục những bất cập, hạn chế.
 
 Để tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo, đặc biệt là khẳng định vị thế cầm quyền của Đảng trong bối cảnh thế giới biến động khó lường như giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết rất cần bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Để củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Ðảng để giành được sự ủng hộ của Nhân dân, đảng phải không ngừng tự chỉnh đốn và đổi mới mình. Đảng kiên định với những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng không bảo thủ. Cần bổ sung, phát triển những giá trị, các trào lưu mới của thế giới vào hệ tư tưởng, đường lối của Đảng để đi cùng thế giới văn minh, tiến bộ. Đảng khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, song cần vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, nhất là điều kiện cụ thể của Việt Nam. Cần có các nghiên cứu đồng bộ để chỉ ra những giá trị nào còn vững bền, những giá trị nào cần phảo chỉnh sửa, bổ sung, phát triển và những giá trị nào đã bị lịch sử vượt qua. Là tổ chức chính trị chịu trách nhiệm mọi mặt của đất nước và xã hội, đảng phải là tổ chức quy tụ được những người thật sự tài năng, trí tuệ và bản lĩnh. Chỉ có những con người ấy trong tổ chức mới có thể đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của Nhân dân. Đảng không chỉ đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo cụ thể hóa, giám sát việc thực hiện mà mỗi đảng viên của đảng, nhất là những người giữ cương vị cao phải gương mẫu để người dân có thể nhìn vào đó mà gửi gắm, tin tưởng. 
 
Quyền lực càng cao thì tha hóa càng nhiều, quyền lực tuyệt đối thì sẽ rất dễ tới tha hóa tuyệt đối. Ngoài việc ban hành các quy định kiểm soát quyền lực, đảng cần chống triệt để những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản. Sinh thời, Lênin đã cảnh báo nghiêm khắc biểu hiện của kiêu ngạo cộng sản và cảnh báo các nguy cơ: sai lầm về đường lối, quan liêu, xa rời quần chúng và kiêu ngạo cộng sản khi Ðảng cầm quyền. chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý nguy cơ tha hóa, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, kéo bè kết cánh, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu cần phải chiến thắng ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu; nếu không sẽ làm đổ vỡ cả sự nghiệp của một đảng cầm quyền. Đường lối, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng về vấn đề này trong nhiệm kỳ Đại hội XII liệu có còn được tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII hay không? Đó là câu hỏi, là trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên chân chính của đảng khi Đại hội XIII đang sắp diễn ra…
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, đảng cần tiếp tục hành động, hành động và hành động để xứng đáng với kỳ vọng và mong mỏi của Nhân dân.
 
 
VŨ TRUNG KIÊN
,