Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật lúc 05:38, Thứ Năm, 08/04/2021 (GMT+7)
Năm 2020, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Việc thực hiện QCDC đã góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở các địa phương, đơn vị, tạo nên bầu không khí dân chủ, công khai ở cơ sở.
 
Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện công tác dân vận đã mang lại kết quả đáng kể, nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được xây dựng và nhân rộng trong khối các cơ quan nhà nước. Việc triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về quy định tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đi vào nề nếp và có tác động tích cực đến công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn những mặt hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên; hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hình thức, chất lượng chưa cao.
 
Việc niêm yết, công khai các nội dung để dân biết chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu cụ thể nên chưa tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận thông tin; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt ở khu dân cư còn thấp.
 
Vai trò chỉ đạo thực hiện QCDC của các cấp ủy cơ sở trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng chưa rõ nét, còn có hiện tượng giao khoán cho tổ chức công đoàn. 
 
Cải cách thủ tục hành chính chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ còn sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho Nhân dân.
 
Chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa cao; một số vụ giải quyết còn chậm, quá thời hạn quy định. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa đồng bộ; vẫn còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại giữa các ngành.
 
Vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận giữa UBND huyện, thành phố và Ban Dân vận huyện ủy, thành ủy ở một số nơi còn hạn chế. 
 
Năm 2021, được Ban Dân vận Trung ương xác định là năm: “Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt như sau:
 
Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân, QCDC ở cơ sở trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương, đơn vị.
 
Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của người dân trong các hoạt động tự quản của cộng đồng (Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở,...). 
 
Gắn việc thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND các cấp và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
 
Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các dự án lớn triển khai trên địa bàn tỉnh; tăng cường đối thoại giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và QCDC ở cơ sở. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong giao tiếp, ứng xử với dân trong giải quyết các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật, đạo đức xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả đánh giá phân loại thực hiện công tác dân vận chính quyền là một trong những cơ sở để xem xét, bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị.
 
HÀ XUÂN
,