Quý I/2021: Toàn tỉnh kết nạp 178 đảng viên mới

Cập nhật lúc 05:37, Thứ Năm, 08/04/2021 (GMT+7)
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý I/2021, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp đạt nhiều kết quả.
 
Trong đó, trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Các cấp ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng; quản lý chặt chẽ đảng viên, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc và đã đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 
 
Đến 31/3/2021, toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 761 tổ chức cơ sở đảng; 3.106 chi bộ trực thuộc đảng bộ. Trong quý I/2021, toàn tỉnh kết nạp 178 đảng viên mới, nâng tổng số toàn Đảng bộ tỉnh 47.174 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,9% dân số toàn tỉnh…
 
THANH HỒNG
,