Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Cập nhật lúc 23:53, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)
Nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần lãnh đạo xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. 
 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng, gồm 18 đảng bộ, 40 chi bộ với 126 chi bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trong Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ đối với đoàn thể chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức cơ sở đảng với củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong Khối cũng đã gắn hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 
Trong hoạt động, các cấp ủy đảng thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp chú trọng đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, máy móc, phương tiện sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm; áp dụng mô hình quản lý, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, quản lý quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các cấp ủy đảng trong Khối cũng chỉ đạo doanh nghiệp chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nộp đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế cho Nhà nước; tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.
 
Song song với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng. Qua đó, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, dân chủ trong Đảng được phát huy. Nhiều doanh nghiệp định kỳ hàng quý, đại diện cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, ban chấp hành công đoàn tổ chức đối thoại với người lao động. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp cũng như giải quyết những vướng mắc nảy sinh không để xảy ra đình công, bãi công hoặc biểu tình sai luật. 
 
Thời gian qua, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trong Khối Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, doanh nghiệp. Trong nội dung quy chế làm việc xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của cấp ủy, tổ chức đảng với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.
 
Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, các cấp ủy đảng của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt mối quan hệ giữa đảng lãnh đạo, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, xã hội; thiết thực đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã có nhiều đổi mới trong hoạt động để thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp. …
 
Đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, cấp ủy đảng các cấp trong Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp mình; đồng thời, coi đây là việc làm cần thiết, thường xuyên để hoạt động của tổ chức đảng ngày càng phù hợp với doanh nghiệp. Nhìn chung, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Qua đó, nhằm xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy cơ sở và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc, chủ doanh nghiệp được tăng cường, cùng hướng về mục tiêu chung là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
DUY DANH
,