Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong đội ngũ văn nghệ sĩ và trí thức

Cập nhật lúc 18:28, Thứ Tư, 21/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 21/7/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Khoa học - Công nghệ (KH-CN) trong cả nước.
 
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho văn nghệ sĩ, trí thức
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho văn nghệ sĩ, trí thức
 
Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, có các đồng chí: Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phan Văn Phấn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Hà Hữu Nết - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật (CHNT) tỉnh Lâm Đồng và gần 100 đại biểu là hội viên, văn nghệ sĩ, trí thức thuộc Hội VHNT và Liên Hiệp các Hội KH-KT tỉnh Lâm Đồng tham dự.
 
Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo tóm tắt nội dung các Văn kiện quan trọng Đại hội XIII của Đảng; trong đó, nhấn mạnh một số lĩnh vực quan trọng đã được Đại hội XIII xác định, đó là xây dựng và phát triển hệ giá trị quốc gia về văn hóa; giá trị sức mạnh của con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo quan điểm của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục phát triển văn hóa, “sức mạnh mềm” của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần xây dựng các hệ giá trị mới; những chuẩn mực mới về phát huy sức mạnh của con người Việt Nam với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh phát triển văn hóa, VHNT, cần  quan tâm chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ, chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ; nâng cao giá trị của văn hóa, VHNT. Đồng thời, xây dựng nền báo chí, truyền thông “đủ mạnh” để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên mặt trận tư tưởng…
 
Thứ trưởng Bộ Khọc học - Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định đã báo cáo Chuyên đề “Phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Báo cáo đánh giá những thành tựu nổi bật của lĩnh vực KH-CN nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời nêu những hạn chế, khó khăn, tồn tại của KH-CN nước ta so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng xác định “Khoa học - Công nghệ cùng với Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới sáng tạo là hướng đi quan trọng, cho phép khai thác, phát huy những tiềm năng, thế mạnh và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức cả nước. Do đó, cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để phát triển KH-CN trong giai đoạn 2021 - 2025 và trong những năm tới…
 
Kết luận Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị, sau Hội nghị này,  Liên hiệp các Hội VH-NT, các Hội VH-NT và Liên hiệp các Hội KH-KT các tỉnh, thành phố trong cả nước cụ thể hóa các quan điểm, nội dung quan trọng trong các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các chương trình, kế hoạch, triển khai đến các đơn vị, địa phương và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức KH-CN thực hiện. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng xuyên suốt trong hoạt động của các Hội, Liên hiệp Hội…
 
THANH HỒNG
,