Di Linh: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Tư, 15/09/2021 (GMT+7)
Thời gian qua, Huyện ủy Di Linh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 
 
Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và cấp ủy các cấp; Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Di Linh đã thực hiện toàn diện các mặt hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định. 
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với trên 1.000 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện và cấp ủy viên đảng ủy cơ sở; các tổ chức đảng đã quán triệt tới tất cả các đảng viên trong đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 
 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng; toàn huyện đã thực hiện kiểm tra được 79 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 19 tổ chức đảng và 17 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra được 60 tổ chức, 58 đảng viên. Qua kiểm tra, kết quả có 57 tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; 21 tổ chức đảng trong quá trình thực hiện còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm; 1 tổ chức chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Cùng đó, có 51 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 23 đảng viên trong quá trình thực hiện còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm, 1 đảng viên chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo. 
 
Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát được 19 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở giám sát được 70 tổ chức. Qua giám sát có 77 tổ chức đảng thực hiện tốt, 9 tổ chức đảng có khuyết điểm cần phải rút kinh nghiệm, 3 tổ chức đảng phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 1 tổ chức vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành với hình thức khiển trách. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã giám sát chuyên đề đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng được 22 đảng viên; đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở giám sát được 80 đảng viên. Qua giám sát, có 85 đảng viên thực hiện tốt, 15 đảng viên có khuyết điểm phải rút kinh nghiệm, 2 đảng viên phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 1 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo. 
 
Cũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; UBKT Huyện ủy Di Linh đã kiểm tra 9 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 7 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 2 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. UBKT Huyện ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra được 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 39 đồng chí vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 22 đồng chí với hình thức khiển trách 15 trường hợp và 7 trường hợp cảnh cáo. 
 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được UBKT Huyện ủy thực hiện ở 27 tổ chức, kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới với 27 tổ chức đảng. Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, việc giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính Đảng cũng được UBKT Huyện ủy, UBKT các cấp thực hiện một cách nghiêm túc.
 
Theo Huyện ủy Di Linh, thời gian tới, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy được đề ra với các nội dung và từng nhiệm vụ trọng tâm cho từng nội dung. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT từ huyện đến cơ sở đủ số lượng, nâng cao chất lượng, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
ĐỨC TÚ
,