Đam Rông: Quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 02:18, Thứ Sáu, 08/10/2021 (GMT+7)
Huyện ủy Đam Rông vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC), người lao động các cơ quan hành chính huyện.
 
Bên cạnh giới thiệu chuyên đề toàn khóa, Đam Rông tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.
 
Việc tổ chức quán triệt và học tập chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức và bản lĩnh chính trị cho đảng viên, CBCC,VC; qua đó, vận dụng những quan điểm, nội dung cốt lõi của chuyên đề vào công tác, sinh hoạt, học tập, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương...
 
T.D.H
,