Lâm Hà: Không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Sáu, 26/11/2021 (GMT+7)
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Bí thư Huyện ủy Lâm Hà trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Bí thư Huyện ủy Lâm Hà trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cho biết, Đảng bộ huyện Lâm Hà hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 21 đảng bộ cơ sở và 31 chi bộ cơ sở với 4.253 đảng viên đang sinh hoạt. Những năm qua, Huyện ủy Lâm Hà luôn xác định, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, uy tín và năng lực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. 
 
Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà về nội dung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đã tổ chức học tập, quán triệt; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Lâm Hà đã tập trung nắm bắt tình hình thực tiễn, nhiệm vụ được giao để xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt những kết quả thiết thực. 
 
Việc xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng luôn được các cấp ủy đảng tại Lâm Hà quan tâm thực hiện gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó đã chú trọng sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với đơn vị hành chính và tình hình thực tiễn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến nay, đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà có 40/309 đồng chí cấp ủy viên có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 12,9%) và 240/309 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 77,7%), trình độ sơ cấp, chưa qua đào tạo lý luận chính trị là 28/309 đồng chí (chiếm tỷ lệ 9,1%). Về trình độ chuyên môn có 38/309 đồng chí cấp ủy viên có trình độ sau đại học (chiếm tỷ lệ 12,3%); trình độ đại học, cao đẳng là 240/309 đồng chí (chiếm tỷ lệ 77,7%); trình độ trung cấp 22/309 đồng chí (chiếm tỷ lệ 7,1%); sơ cấp, chưa qua đào tạo là 9/309 đồng chí (chiếm tỷ lệ 2,9%). Đối với trình độ bí thư cấp ủy cơ sở, về trình độ lý luận chính trị có 21/52 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân (chiếm tỷ lệ 40,4%) và có 31/52 đồng chí có trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 59,6%). Còn về trình độ chuyên môn, toàn Đảng bộ có 12/52 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở có trình độ sau đại học (chiếm tỷ lệ 23,1%) và có 40/52 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng (chiếm tỷ lệ 76,9%).
 
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà cũng không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ và đạt nhiều kết quả. Từ đó, tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, về cơ bản, đội ngũ đảng viên tại địa phương có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác đảm bảo theo quy định. Cơ cấu đội ngũ đảng viên từng bước được xây dựng theo hướng tích cực, bảo đảm được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tỷ lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo đều tăng qua các năm và góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị của địa phương.
 
DUY DANH
,