UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU

Cập nhật lúc 18:54, Thứ Bảy, 14/05/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về phát triển Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.
 
Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đức Trọng
Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đức Trọng
 
Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể và giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm từng sở, ban ngành và địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Mục tiêu và các các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm: Đến năm  2025: Xây dựng và phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã, đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đến năm 2030: Xây dựng và phát triển huyện Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III.
 
Tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng và phát triển huyện Đức Trọng đạt tiêu chí dô thị loại II; là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, liên kết vùng của tỉnh và khu vực Tây Nguyên; chỉnh trang, phát triển và mở rộng thành đô thị vệ tinh của thành phố Đà Lạt.
 
Các chỉ tiêu cụ thể: 
 
Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đều tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Đức Trọng trở thành thị xã, đô thị loại IV và tiệm cận đô thị loại III. 
 
Giai đoạn 2025-2030: Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội để đạt tiêu chí đô thị loại III. Xây dựng huyện Đức Trọng là trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính, dịch vụ, logistics và à vùng kinh tế động lực phát triển của tỉnh.
 
Tầm nhìn đến năm 2045: Huyện Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành đô thị thông minh, sinh thái.
 
Để thực hiện Nghị quyết trên, UBND tỉnh cũng đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.
 
Đồng thời, tập trung công tác quy hoạch; hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng để đạt tiêu chí loại IV, tiệm cậm tiêu chí đô thị loại III, trở thành thị xã vào năm 2025; cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực đầu tư; sắp xếp lại đơn vị hành chính; đào tạo , phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị xã; phát triển nông thôn. Ngoài ra, cần tập trung phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo tiêu chí thị xã; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Về tổ chức thức hiện, UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thường xuyên, chủ động phối hợp với UBND huyện Đức Trọng triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại kế hoạch. Đồng thời, giao UBND huyện Đức Trọng tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện quyết liệt, đồng, bộ, hiêu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 06/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; trọng tâm là xây dựng huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025.
 
Mặt khác, đề nghị  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị  - xã hội, tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tổ chức giám sát và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vị Tỉnh ủy về phát triển Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
 
N.MINH
,