269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:38, 16/01/2017 (GMT+7)
Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu
Ngay sau Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các huyện, thành phố trong tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị đã và đang nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo, thực hiện quán triệt tuyên truyền trong lực lượng cán bộ, đảng viên và nhân dân.
.
.
.