269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:58, 25/07/2017 (GMT+7)
Bảo Lâm triển khai tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW
Ngay sau khi có Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 - KH/ TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 12 - KH/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 21/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã ban hành Kế hoạch số 34 - KH/HU để triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
.
.