Hỗ trợ đến 350 triệu đồng/dự án giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ nay đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp đến 350 triệu đồng/dự án phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 
 
Các địa bàn còn lại trong tỉnh được hỗ trợ mỗi dự án giảm nghèo chiếm đến 70% trên tổng số 350 triệu đồng nêu trên. Đồng thời mỗi hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo cùng tham gia mỗi dự án phát triển sản xuất đều được hỗ trợ từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Tính chung đến năm 2020, mỗi hộ gia đình này được hỗ trợ đến 2 dự án triển khai. 
 
Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh Lâm Đồng được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng mua sắm máy móc, thiết bị, sửa chữa nhà xưởng… thực hiện dự án phát triển ngành nghề, dịch vụ… góp phần tạo thu nhập giảm nghèo ở địa phương…
 
VŨ VĂN
,
.