Lạc Dương còn 224 hộ nghèo

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)
Qua rà soát đến cuối năm 2019, huyện Lạc Dương còn 224 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3% tổng số hộ trên địa bàn và giảm so với đầu năm 2019 là 112 hộ.
 
Trong đó, tỷ lệ các nhóm đối tượng hộ nghèo gồm: 97,7% đồng bào dân tộc thiểu số (219 hộ); 86,6% về thu nhập (194 hộ); 13,4% thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (30 hộ); 3,6% thuộc chính sách bảo trợ xã hội (8 hộ).
 
Trong đó đáng kể 89 hộ nghèo nông thôn và 16 hộ nghèo thành thị đang còn thiếu hụt 3 chỉ số trở lên về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.
So với năm 2018, huyện Lạc Dương giảm 112 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ 33,3%. Cụ thể bao gồm 126 hộ thoát nghèo và 14 hộ nghèo mới phát sinh.    
 
Riêng đối tượng cận nghèo đến cuối năm 2019 ở huyện Lạc Dương còn 630 hộ, giảm 94 hộ so với đầu năm 2019.
 
MẠC KHẢI
,