Đam Rông: Xây dựng 71 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới

06:06, 15/06/2020

6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Đam Rông đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên...

6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Đam Rông đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực. Qua triển khai phong trào đã xây dựng được 71 mô hình, điển hình, trong đó có 61 mô hình và 10 điển hình. Những mô hình, điển hình trên đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
LÊ TUẤN