TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Lựa chọn nhân sự ra sao?

Cập nhật lúc 00:14, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nhân dân Lâm Đồng đi bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nhân dân Lâm Đồng đi bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Tổng tuyển cử là dịp toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà...”. Với nhận thức đó, công tác nhân sự, trong đó trọng tâm là cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng và quy trình lựa chọn, giới thiệu đại biểu HĐND luôn được quan tâm, là yếu tố then chốt cho thành công của mỗi cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. 
 
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị bầu cử đã nhấn mạnh: “...Đây là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để Nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp…”. Chính vì vậy, cần lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thật sự xứng đáng, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ. 
 
Tại Lâm Đồng, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương đang tập trung chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Theo thống kê, tổng số dân của tỉnh Lâm Đồng là 1.315.389 người. Căn cứ vào quy định của pháp luật thì số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 66 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Căn cứ khoản 4 Điều 10 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp “Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được bầu không quá 5 đại biểu”, dự kiến toàn tỉnh sẽ chia thành 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, thống nhất số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở cơ quan cấp tỉnh là 28 người, số người được giới thiệu ứng cử ở cơ quan cấp tỉnh qua hiệp thương lần thứ nhất là 41 người. Số lượng đại biểu được bầu ở các địa phương là 38 người, số người được giới thiệu ứng cử tại địa phương là 91 người.
 
Người ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
 
Đồng thời, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.
 
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV mới đây đã thống nhất phương án nhân sự là 13 người giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV để tiến hành bầu 7 đại biểu. Trong đó, Trung ương giới thiệu là 3 đại biểu, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu.
 
NGUYỆT THU
,