Giá trị thời đại sâu sắc của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
Kỳ 2: Ý nghĩa thực tiễn đối với phong trào công nhân quốc tế và cách mạng Việt Nam
Cập nhật lúc 09:17, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)
Đối với phong trào công nhân quốc tế
 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phiên bản tiếng Việt do Nhà Xuất bản Sự thật phát hành. Ảnh tư liệu
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phiên bản tiếng Việt do Nhà Xuất bản Sự thật phát hành. Ảnh tư liệu
Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đánh dấu một bước chuyển lịch sử trong phong trào công nhân quốc tế; vạch ra con đường cách mạng vô sản, đưa hàng tỷ quần chúng lao động, hàng trăm quốc gia dân tộc thoát khỏi thân phận bị áp bức, bóc lột, nô dịch vươn tới địa vị người làm chủ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH; thức tỉnh, cổ vũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới vùng dậy đấu tranh vì mục tiêu cao cả là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đúng như V.I.Lênin đã nói: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng bộ sách, tinh thần của nó, đến bây giờ, vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu của thế giới văn minh”.
 
Lý luận về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản trong tác phẩm đã khẳng định rằng, giai cấp vô sản không thể giải phóng mình nếu không đồng thời giải phóng toàn xã hội. Song, giai cấp vô sản không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử nếu không tổ chức thành chính đảng của giai cấp, Đảng được hình thành và phát triển xuất phát từ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. 
 
Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời có ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Marx, bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học; là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa duy vật lịch sử, về đấu tranh giai cấp, về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản, về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân được Mác và Ăngghen trình bày rõ trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Đó là những nguyên lý cơ bản đặt nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng nói chung; đồng thời những tư tưởng đó còn có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta nói riêng. Gần hai thế kỷ đã trôi qua, trải qua mọi thử thách, tuy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải giải quyết nhưng chủ nghĩa Marx không hề lỗi thời, mà vẫn còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. 
 
Đối với cách mạng Việt Nam
 
Vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp những nguyên lý nền tảng của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, nhất là về mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, về cách mạng XHCN, về vị trí, vai trò của Đảng, của giai cấp công nhân... vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, huy động được nhiều nguồn lực, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ và đang từng bước tiến hành cách mạng XHCN. Trong suốt quá trình cách mạng, mục đích cao cả của Đảng ta đặt ra hoàn toàn phù hợp với tư tưởng cơ bản và chủ đạo của Tuyên ngôn, đó là giải phóng toàn xã hội khỏi ách áp bức, bóc lột, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Về tư tưởng xây dựng Đảng, những tư tưởng quan điểm về xây dựng Đảng trong Tuyên ngôn luôn luôn là kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đều khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu trong tất cả các giai đoạn cách mạng; đồng thời khẳng định vấn đề nâng cao bản chất giai cấp công nhân là tư tưởng xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng để bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo. Sự thống nhất lợi ích của Đảng và giai cấp - tư tưởng này làm cơ sở cho những chủ trương xóa những đặc quyền, đặc lợi của Đảng. Trong công tác phát triển Đảng, công tác cán bộ, Đảng ta luôn vận dụng các quan điểm về bản chất, lập trường của các tầng lớp, các giai cấp trong xã hội mà Mác và Ăngghen đã chỉ ra để tránh được chủ nghĩa thành phần. Trong đường lối cách mạng, Đảng ta luôn quán triệt và vận dụng tư tưởng cốt lõi của Tuyên ngôn, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Tính khoa học, tính cách mạng của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được Đảng ta tiếp thu, vận dụng sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam; điều này được thể hiện sinh động trong các Cương lĩnh, văn kiện của Đảng, nhất là những nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và những văn kiện gần đây của Đảng.
 
Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng cơ bản trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được thể hiện rõ nhất trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng. Cụ thể, về kinh tế - xã hội, Đảng luôn luôn quán triệt tư tưởng cơ bản là: “Trong mọi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra - cả hai cái đó cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy”; từ đó Đảng ta xác định, xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trước hết và trung tâm; tăng trưởng kinh tế đồng thời với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục, vì mục tiêu phát triển con người, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Về chính trị, xuất phát từ các giá trị lý luận về Nhà nước và pháp luật trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và các giá trị phổ quát của nhân loại về xây dựng Nhà nước pháp quyền, Đảng chủ trương tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Về xây dựng Đảng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu trong tất cả các giai đoạn cách mạng; đồng thời khẳng định vấn đề nâng cao bản chất giai cấp công nhân là tư tưởng xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng để bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước. 
 
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH ở nước ta qua hơn 30 năm đổi mới đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, thể hiện sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 
 
170 năm trôi qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời cho đến nay, thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử tiếp tục chứng minh những tư tưởng vĩ đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhìn lại chặng đường cách mạng của Đảng ta với những thành tựu đạt được hết sức to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém trong 88 năm qua, nhất là hơn 30 năm đổi mới đất nước, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn những giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Từ đó, càng tích cực, chủ động, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp những nguyên lý nền tảng của Tuyên ngôn vào điều kiện cụ thể nước ta để thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang phấn đấu.
 
VĂN NHÂN
,
.