KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019), 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

Những vấn đề cốt lõi từ thực tiễn

Cập nhật lúc 07:48, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Bí thư Trung ương Ðảng cũng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 27/7/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Có thể nói, Chỉ thị số 05-CT/TW là bước phát triển, bổ sung mới, làm rõ lý luận gắn với thực tiễn, thống nhất lý luận với thực tiễn, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW (2006) và Chỉ thị số 03-CT/TW (2011) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Từ nhận thức đến hành động
 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 15/5/2016, đây cũng chính là ngày, tháng Bác Hồ viết xong bản Di chúc vào năm 1965. (Bản Di chúc hoàn chỉnh đầu tiên được Bác viết từ ngày 10/5/1965 đến ngày 15/5/1965, trong đó có chữ ký của Bác và đồng chí Lê Duẩn. Sau đó, bản Di chúc được Bác chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần và kết thúc vào ngày 10/5/1969). Bản Di chúc là một tuyệt tác chiến lược Bác Hồ để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta; là một trong 5 tác phẩm của Người được công nhận là bảo vật quốc gia.
 
Đối với Nhân dân và cán bộ, đảng viên thành phố Bảo Lộc, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng chính là hành động thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Trong 3 năm qua, toàn Đảng bộ tổ chức 96 lớp với gần 16 ngàn lượt đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuyên đề về “phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Cùng với đó, công tác triển khai thực hiện và tuyên truyền rộng rãi để quần chúng nhân dân hiểu, giám sát, cùng thực hiện cũng được tiến hành song song.
 
Từ nhận thức chuyển hóa thành các hành động cụ thể, những gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động, công tác, học tập xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực đời sống. Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (2018) đã có 36 tập thể, 33 cá nhân và 12 hộ gia đình được BCH Đảng bộ thành phố khen thưởng; hàng trăm tập thể, cá nhân được Đảng bộ phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố biểu dương, khen thưởng. Thành phố cũng đã đề nghị cấp trên tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc. Vừa qua, thành phố được tỉnh đề nghị Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 
 
Có thể khẳng định: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân thành phố Bảo Lộc; góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy vậy, so với yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW và thực tiễn đời sống chính trị hiện nay của địa phương và đất nước, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước.
 
Thực tiễn và những vấn đề đặt ra
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng tới kỷ niệm tròn 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin nêu mấy vấn đề cốt lõi từ thực tiễn, quyết định hiệu quả việc học tập, làm theo Bác ở tổ chức cơ sở đảng để tham khảo. 
 
Thứ nhất, Chỉ thị 05-CT/TW yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Đương nhiên, sẽ không có cấp ủy viên hoặc người đứng đầu nào dám tự nhận mình chưa nhận thức đầy đủ Chỉ thị của Đảng, tuy vậy, thực tế là có. Trong một đợt Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các Đảng bộ cơ sở, chỉ có 5/19 Đảng bộ cơ sở đã tiến hành tổng kết theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy; còn lại, hoặc chưa chuẩn bị, hoặc chuẩn bị chưa chu đáo, báo cáo không trung thực; chưa coi việc sơ kết là một hoạt động khoa học quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Một số Bí thư cấp ủy hoặc chưa có bản cam kết, hoặc có nhưng sao chép, hoặc không công khai bản cam kết trong cơ quan, đơn vị để làm gương... Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với các Ban xây dựng Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân tình hình trên là do nhận thức, trách nhiệm của Bí thư, Ban Thường vụ và cấp ủy thành phố đến cơ sở thiếu sát sao, nghiêm túc. Bởi vì, tại mỗi Đảng bộ cơ sở đều do một đồng chí hoặc là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, hoặc là Thành ủy viên làm Bí thư; bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công các Ủy viên Thường vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực. Sau cuộc giao ban đó, tình hình đã chuyển biến tích cực hơn (!). 
 
Thứ hai, coi trọng công tác lập kế hoạch, chọn việc “làm theo” gắn với công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá khoa học. Đó là một quá trình có tính khoa học và thực tiễn. Thực tế kiểm tra cho thấy, nhiều tổ chức cơ sở đảng không lập kế hoạch hoặc lập kế hoạch sơ sài, không chọn được việc “làm theo” cụ thể, cứ việc gì tốt thì báo cáo coi đó là đã học tập, làm theo Bác. Điều đó không sai nhưng “làm theo” như vậy rất “vu vơ” và không có mục tiêu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ không hiệu quả, thiết thực nếu không xây dựng được kế hoạch, không chọn được việc “làm theo” cụ thể, sát hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong từng thời gian cụ thể. Bác Hồ dạy làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. “Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”(1).
 
Thứ ba, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 đều yêu cầu phải tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Đây là một trong những nội dung quan trọng, quyết định thực chất việc học tập, làm theo Bác. Tuy vậy, nhiều tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện nghiêm túc nội dung này, hoặc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành, thực hiện theo chuẩn mực không đúng trình tự quy định.
 
Thứ tư, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Thực tế, yêu cầu này của Chỉ thị 05-CT/TW chưa được cụ thể hóa thành các quy định của Đảng nên việc đánh giá, bình xét, phân loại ở cơ sở gặp khó khăn. Chẳng hạn, một số cơ sở đảng không xây dựng, ban hành chuẩn mực đạo đức, không tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW... nhưng vẫn được xét công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tạo dư luận không tốt cho rằng, vì ở đó có nhiều đảng viên giữ các cương vị chủ chốt của địa phương. 
 
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, hiệu quả, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, rất cần sự quan tâm giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Bác Hồ dạy: “Thực hành sinh ra hiểu biết. Hiểu biết tiến lên lý luận. Lý luận lãnh đạo thực hành”(2)
 
(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.332.
(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, t.6, tr.247.
 
ThS. NGUYỄN VÂN HẬU
,