'Virus biến thể không ảnh hưởng tới nghiên cứu vắcxin ngừa COVID-19'
04:20 | 22/10/2020
Nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc cho biết những biến thể của virus SARS-CoV-2 đều nằm trong giới hạn bình thường và không có tác động đáng kể đến công tác nghiên cứu phát triển vắcxin.
.