Tiếp tục đi sâu nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn
Cập nhật lúc 09:33, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Ðồng cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi các sở, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài tỉnh mời các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân đề xuất ý tưởng và đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019. Theo đó, căn cứ vào những vấn đề cấp thiết phát sinh từ thực tiễn sản xuất và đời sống, sẽ tập trung nghiên cứu vào 5 lĩnh vực gồm: nông nghiệp - nông thôn, môi trường, xã hội - nhân văn, công nghiệp và công nghệ thông tin, y dược. 
 
Cụ thể đi sâu nghiên cứu các nhiệm vụ nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Nghiên cứu khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, phù hợp với địa phương; nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống gốc, từng bước chủ động sản xuất các nguồn giống cây trồng, vật nuôi chủ lực, đảm bảo năng suất, chất lượng và giống có bản quyền phục vụ hoạt động xuất khẩu. Ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi. Phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với phát triển sản xuất theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm đặc thù của địa phương. Chuẩn hóa quy trình canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát dịch hại (nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác) cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.
 
Né công nghệ (thay cho né đan bằng tre truyền thống) - sáng kiến đơn giản nhưng hữu hiệu đối với phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương. Ảnh: Q.U
Né công nghệ (thay cho né đan bằng tre truyền thống) - sáng kiến đơn giản nhưng hữu hiệu đối với phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương. Ảnh: Q.U

Bên cạnh đó, lĩnh vực môi trường quan tâm đến các vấn đề: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong sản xuất các vật liệu thân thiện môi trường, công nghệ tái chế chất thải rắn bảo vệ môi trường. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương. Lĩnh vực y dược: Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng dịch bệnh, phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm dược liệu đặc trưng tỉnh Lâm Đồng và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, chế biến thành sản phẩm hỗ trợ điều trị, bảo vệ sức khỏe của người dân. Lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
 
Tất cả các ý tưởng, đề tài, đề án đặt hàng của các nhà khoa học sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ xem xét nghiêm túc và tạo điều kiện hỗ trợ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành.
 
QUỲNH UYỂN
,
.