Người dân có thể tham gia mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương
09:17 | 12/06/2019
VCNET là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái.
.