Từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan trọng
Cập nhật lúc 09:52, Thứ Năm, 07/07/2016 (GMT+7)
* Đến năm 2020 thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX tăng gấp 2,5 - 3 lần so với 2015
 
Ngày 23/6/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã” trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Mục đích, yêu cầu và hướng tới năm 2020 có trên 70% HTX khá, tốt
 
Kế hoạch số 07-KH/TU đề ra yêu cầu tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và các văn bản có liên quan về phát triển kinh tế tập thể; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; góp phần đưa kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh hơn nữa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH địa phương. Kế hoạch cũng xác định phát triển kinh tế tập thể là chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền phải kiên quyết, kiên trì thực hiện trên cơ sở thực tiễn địa phương, ngành, lĩnh vực, với quyết tâm cao, không buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý. Quá trình thực hiện phải tuân thủ Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan, đảm bảo HTX là tổ chức kinh tế tập thể, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trên cơ sở bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi. Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phải gắn với các kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển KT-XH địa phương. 
 
Thực hiện Kế hoạch nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác (THT). Phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất của khu vực kinh tế tập thể chiếm từ 1,5 - 2% GRDP của tỉnh, không còn các HTX tồn tại hình thức, nâng tỷ lệ HTX khá, tốt lên trên 70%; không còn HTX yếu kém, hoạt động hình thức. Phấn đấu xây dựng mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh có ít nhất một mô hình HTX điển hình tiên tiến. Bình quân hằng năm có từ 10 - 20 HTX, từ 10 - 15 THT có chứng thực của UBND xã và 3 Liên hiệp HTX. Mục tiêu đặt ra cho đến năm 2020: Trong nông nghiệp thành lập khoảng 30 HTX. Khuyến khích thành lập HTX có quy mô liên xã hoặc liên huyện, HTX hoạt động trong các khâu thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản, vận chuyển rác thải nông thôn. Toàn tỉnh có 250 HTX, 5 Liên hiệp HTX và 330 THT có chứng thực của UBND xã. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng về vốn điều lệ, doanh thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của HTX tăng từ 8 - 10%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2015. Đảm bảo 100% quỹ tín dụng nhân dân hoạt động kinh doanh có lãi; trong đó, có 90% trở lên xếp loại khá, giỏi; không có trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh; dư nợ cho vay tăng từ 10 - 12%/năm. Nâng mức vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lên 15 tỷ đồng, hỗ trợ tích cực và thiết thực cho HTX vay vốn từ Quỹ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Số lượng xã viên, người lao động tham gia các THT, HTX hằng năm tăng từ 10% trở lên; 100% cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX và pháp luật liên quan; có từ 50% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo trình độ từ sơ cấp, trung cấp; 20% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Hằng năm, mỗi huyện, thành phố có 1- 2 mô hình HTX điển hình tiên tiến. Có 100% ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp thường xuyên được kiện toàn, nhằm tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các giải pháp quản lý, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Xây dựng, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới   
 
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong thời gian tới được Kế hoạch số 07-KH/TU đề ra là tập trung hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới. Theo đó, trước hết phải củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình HTX, THT theo Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan; xây dựng đề án tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX theo phương châm tự nguyện, phù hợp với điều kiện cụ thể. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp để gắn kết thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình, hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; quan tâm phát triển loại hình kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch.  
 
Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu thành lập và tổ chức hoạt động của các HTX (nhất là nhu cầu đất xây dựng trụ sở, kho bãi, cơ sở chế biến, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, vốn phát triển sản xuất…) để chuyển đổi các HTX trước đây sang hoạt động theo Luật HTX mới; hợp nhất, sát nhập các HTX cùng ngành nghề, cùng địa bàn để tăng cường tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động; kiên quyết giải thể những HTX hoạt động theo mô hình cũ, kém hiệu quả.
 
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ các HTX có điều kiện tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước. 
 
Vấn đề cuối là phải kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình HTX, THT hoạt động có hiệu quả; từng bước khẳng định kinh tế tập thể, HTX là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương. 
 
Thực hiện tốt Kế hoạch số 07-KH/TU là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phù hợp với đặc điểm của địa phương và đề án tái cơ cấu nền kinh tế Lâm Đồng. Phấn dấu đến năm 2020, khu vực kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
 
HỒ LAN
,
.